Politologia /1 659 prac/

  • Ocena brak

    Sejmik województwa

    Artykuł 18 ustawy wojewódzkiej określa zakres wyłącznej właściwości sejmiku, a mianowicie sprawy:

    Prawotwórcze (stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 320

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Referendum wojewódzkie

    Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla województwa.

    W referendum mogą brać udział mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 801

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁADZE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

    Ustawa wojewódzka posługuje się pojęciem „władze samorządu województwa” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach województwa.

    Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w województwie regionalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /594

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    POJĘCIE WOJEWÓDZTWA

    Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, przewidzianą w art. 164 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa określa inne niż gmina jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego.

    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza:...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 746

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

    Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

    Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 129

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

    Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

    Wojewoda jest:

    1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 920

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Administracja publiczna na szczeblu województwa

    Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

    Wojewoda

    Działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: 1) wojewody z ustawowego upoważnienia 2) własnym, jeżeli ustawy tak...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /931

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powiat - Administracja zespolona

    Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej

    Zasada zespolenia wyrażona jest w art. 33 ustawy powiatowej. Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 757

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Starosta

    Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik

    Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

    Kieruje bieżącymi...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 937

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarząd powiatu

    Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

    W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

    Członkostwa w zarządzie nie można...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 383

    praca w formacie txt

Do góry