Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Ewolucja teorii władzy Machiavellego

  Jest dużo bliższa realnej polityce. Niewątpliwie zrewolucjonizował on pojmowanie państwa i władzy. Niccolo Machiavelli jest wielkim człowiekiem nie przez to, co uczynił, lecz przez to co wymyślił i przedstawił w utworach „Książe" i „Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii władzy Johna Locke`a

  Zgodnie z nim władza to nadane przez powszechną zgodę uprawnienie do rządzenia, wynik racjonalnej umowy społecznej. Władzę polityczną definiuje Lock, jako uprawnienie do tworzenia i egzekwowania praw. Kontynuatorem myśli Locke`a jest Talcott Parsons, który definiuje władzę jako uogólnioną zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii władzy Thomasa Hobbesa

  Zgodnie z nim władza jest możliwością realizowania dowolnych celów, niezależnie od posiadanej przez władcę zgody poddanych. Rozwinięciem tak rozumianego pojęcia władzy jest definicja Maxa Webera mówiąca, iż „władza jest możliwością człowieka lub pewnej liczby ludzi do realizowania własnej woli...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii władzy

  Nowożytną refleksje filozoficzną i polityczną nad władzą ukształtowały zdaniem S. Wróbla dwa odmienne od siebie modele teoretyczne:

  władzy rozumianej jako zdolność do działania i podejmowania suwerennych decyzji

  władzy rozumianej jako uprawniona zdolność (czyli taka, która ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy „czyste” typy kultury politycznej

  1. Kultura parafiańska (zaściankowa):

  - Kompletny brak wiedzy o polityce, brak zainteresowania sprawami życia publicznego;

  - Działalność polityczna jest domeną zamkniętych elit;

  - Poddani nie mają żadnych praw publicznych i możliwości wywarcia wpływu na decyzje panujących rodów.

  2. Kultura...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna i jej przemiany - Cechy kulturowe ważne dla typologii kultur politycznych

  Postawa jednostki wobec grupy społecznej (indywidualizm, kolektywizm).

  Postawa jednostki wobec systemu politycznego (poddańcza, partycypacyjna).

  Stosunek do równości (nierówności społecznych, egalitaryzm, elityzm).

  Sposób podejścia do regulacji konfliktu społecznego (demokracja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna i jej przemiany - Wartości społeczno - polityczne

  przez wartości rozumie się definiowanie pewnych zjawisk w terminach dobra lub zła, piękna lub brzydoty, słuszności lub niesłuszności itp.;

  Laswell za najwyższą wartość w demokracji uznał „godność jednostki”;

  Do najważniejszych wartości politycznych zalicza się najczęściej:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna i jej przemiany

  Kultura polityczna – określony układ postaw politycznych, odczuć, informacji i umiejętności (Gibbins); orientacje polityczne – postawy wobec systemu politycznego (Bokajło).

  Główne składniki pojęcia „kultura polityczna”: wartości, przekonania, oceny oraz wzory zachowań politycznych, składające się na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

  Kultura polityczna jest częścią ogólnej kultury społeczeństwa obok kultury życia codziennego, kultury prawnej organizacyjnej i korporacyjnej. Definiowana jest z różnych perspektyw:

  W podejściu psychologicznym wskazuje się na wartości, przekonania i postawy jednostek dotyczące obiektów polityki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /21 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy zachowań społecznych i politycznych

  Reguły, uważane za istotne dla utrzymania integracji zbiorowości narodowej. Kierują postępowaniem jednostek w codziennym życiu). Dla utrzymania demokratycznej wspólnoty obywatelskiej najważniejsze znaczenie mają normy prawne, moralne, polityczne i religijne.

  Z punktu widzenia znaczenia politycznego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /12 103

  praca w formacie txt

Do góry