Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Dyrektywa jako akt prawa wtórnego

  a) nie służy ujednolicaniu, ale harmonizacji (zbliżeniu), pozostawiając margines na pewne nierówności [nie ma odpowiednika w krajowym porządku prawnym]

  b) jest obowiązująca co do celu: wyznacza państwom członkowskim jakiś cel, który państwa muszą osiągnąć, przy czym to w jaki sposób ten cel...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

  - UE wykazuje tendencję do nadregulacji prawa – wiąże się to z decentralizacją prawodawstwa, co z kolei wynika z braku typowego podziału władz w Unii

  - prawo pierwotne: traktaty, tradycje, zwyczaje tworzone przez państwa członkowskie

  - prawo pochodne: tworzone przez instytucje UE na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - STRUKTURALIZACJA

  Tworzenie struktur finansujących przemiany w celu uzyskania trwałych podstaw zbliżania systemów prawnych i sytuacji faktycznych, istniejących w poszczególnych państwach,

  Przykładem takiego rozwiązania mogą być wspólnotowe fundusze strukturalne .

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - KOORDYNACJA

  Formułowanie mało władczych programów współpracy oraz odbywanie konsultacji,

  Stosowana jest gdy interesy państw członkowskich oraz ich systemy prawne bardzo się pomiędzy sobą różnią,

  Aktem wspólnotowym bywa w tym zakresie zalecenie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - HARMONIZACJA

  nstytucje wspólnotowe nie tworzą norm materialnego prawa krajowego, a określają jedynie jego cele,

  Zadaniem państw członkowskich staje się znalezienie odpowiedniego sposobu dostosowania aktu wspólnotowego do własnej kultury prawnej, tradycji i obowiązujących już ustaw,

  Typowym aktem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - UNIFIKACJA

  Metoda najbardziej władcza,

  Polega na bezpośrednim zastępowaniu norm prawa krajowego przez normy prawa wspólnotowego,

  Typowym aktem stosowanym w tym celu jest rozporządzenie,

  Istotą „starego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw członkowskich była właśnie unifikacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego

  Art. 3 ust. 1 lit. H

  Dla osiągnięcia celów wspólnotowych podejmowane będą działania polegające na:

  h) zbliżaniu ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym do funkcjonowania wspólnego rynku

  Art. 94

  Rada, działając jednomyślnie, może wydawać dyrektywy zbliżające do siebie prawa państw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura nabycia członkostwa w UE – ogólna charakterystyka

  Jednolite warunki i procedurę nabycia członkostwa określono w art. 49 TUE.

  Ustanowił on regułę, zgodnie z którą państwo kandydujące może ubiegać się o wstąpienie do UE jako całości, tzn. organizacji złożonej z trzech filarów.

  Tym samym nowe państwo przystępuje do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geopolityczne i merytoryczne kryteria nabycia członkostwa w UE

  Obecnie można wyróżnić kryteria nabycia członkostwa o charakterze:

  Geopolitycznym - sformułowano w traktacie rzymskim

  Merytorycznym - wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych

  Państwo kandydujące może zgłosić prawnie zasadny wniosek, gdy spełnia wszystkie kryteria członkowskie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komitetu Regionów

  Organ doradczy, zasięgnięcie jego opinii może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, opinie Komitetu nie mają charakteru wiążacego

  Jest konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie oraz we wszelkich innych przypadkach, zwłaszcza gdy mają związek ze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry