Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniej skuteczności (istota i warunki)

  ISTOTA

  Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego oznacza, że normy wspólnotowe tworzą prawa i obowiązki wprost dla obywateli i można się na nie powoływać w postępowaniu przed organami wewnętrznymi.

  WARUNKI

  Zgodnie ze stanowiskiem ETS, aby uznać daną normę za bezpośrednio skuteczną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA TRANSFERU SUWERENNOŚCI

  UE nie tylko wykonuje pewne kompetencje, które jej delegowano, ale państwa członkowskie, przystępując do org., przekazały jej część swoich praw suwerennych. Wspólnota, działając w tym zakresie, może kształtować prawa i obowiązki zarówno państw – członków, jak tez osób fizycznych i prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /2 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA DELEGOWANIA KOMPETENCJI

  Państwa członkowskie, po przystąpnieu do WE/UE, są nadal tak samo suwerenne jak dawniej. Istotą ich członkowstwa jest delegowanie części własnych kompetencji, które od tej chwili są wykonywane wyłącznie przez władze wspólnotowe. Delegacja może mieć charakter bardzo ogólny, jak w przypadku UK, albo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA DUALISTYCZNA

  istnieją dwa odrębne, nieprzecinające się, niezależne i hermetycznie w stosunku do siebie przeciwstawne systemy prawne: system prawa międzynar. i system prawa krajowego. Umowy międzynar. nigdy nie mogą być stosowane przez sądy krajowe, dopóki nie zostanie zmieniony ich status prawny. Teorię...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA MONISTYCZNA

  oparta na tezie o istnieniu tylko jednego i jednolitego systemu prawnego, w którego skład wchodzi zarówno prawo międzynarodowe, jak i prawo krajowe. W tej teorii i w opartej na niej praktyce państwowej można wyróżnić trzy szkoły myślenia, które różnią się co do hierarchizowania systemów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prymatu prawa wspólnotowego (istota i orzecznictwo)

  Z wykładu: zasada ta przesądza o nadrzędności prawa wspólnotowego względem porządków prawnych państw członkowskich. Kiedy mamy sprzeczność pomiędzy prawem wspólnotowym, a krajowym to pierwszeństwo stosowania ma zawsze prawo wspólnotowe. Zasada ta dotyczy zarówno prawa pierwotnego (traktaty..) jak i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /6 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewiążące akty prawa wtórnego

  1. Zielone księgi

  a. Wydawane przez KE w formie komunikatu

  b. Cel: inicjacja dyskusji na jakiś temat, a w konsekwencji proces legislacyjny

  c. Nie zawierają projektów o charakterze prawnym, są tylko analizą stanu faktycznego

  2. Białe Księgi

  a. Wydawane przez KE

  b. Zawierają propozycje uregulowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opinie jako akt prawa wtórnego

  - Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law)

  - Mniej kategoryczny charakter niż zalecenia

  - Uzyskanie opinii jest w niektórych przypadkach obowiązkowe, w innych instytucje i organy mają wyrażone w Traktatach prawo formułowania opinii, są też takie obszary, co do których Traktaty nie ustalają, ani prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalecenia jako akt prawa wtórnego

  - Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law) => chociaż w sprawie Salvatore Grimaldi Trybunał orzekł, że czasami i w pewnym zakresie uzyskanie przez zalecenie jakiegoś znaczenia prawnego jest możliwe (Trybunał nazywa je zaleceniami nietypowymi, w odróżnieniu od typowych, a więc całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja jako akt prawa wtórnego

  1) Prawo pochodne/wtórne UE

  Artykuł 288 Traktatu o Funkcjonowaniu UE (dawny artykuł 249 TWE)

  „W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

  Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt

Do góry