Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Źródła odpowiedzialności

  naruszenie norm PM – odpowiedzialność międzynarodowa państw powstaje tylko w konsekwencji naruszenia zobowiązania międzynarodowego (naruszenie wynikające z działania bądź z zaniechania działania); rodzaje naruszeń – przynoszące szkodę jakiemuś państwu oraz wyrządzające istotna szkodę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Koncepcje odpowiedzialności

  konserwatywna – odpowiedzialność państwa za szkody poniesione na jego terytorium przez cudzoziemca (szkody finansowe); obowiązek naprawienia szkody;

  postępowa – centralnym zadaniem PM jest zachowanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, dlatego tez odpowiedzialność za naruszenie zakazu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie międzynarodowe - Uznanie za naród

  miało miejsce w stosunku do Czechów i Polaków walczących w I wojnie światowej po stronie Ententy; stworzenie narodowych komitetów uznanych przez mocarstwa pozwoliło im na korzystanie z pewnych kompetencji rządowych (prawo posiadania armii, trybunałów, używanie flagi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie międzynarodowe - Uznanie za stronę wojującą i za powstańców

  ruch niepodległościowy, wojna domowa lub powstanie przekształciły się z konfliktu wewnętrznego w konflikt o charakterze międzynarodowym;

  dwa zespoły kryteriów: obiektywne (własny rząd i org. wojskowa powstańców, kontrola rządu nad częścią terytorium będącego w stanie wojny domowej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie międzynarodowe - Uznanie rządu

  gdy rząd dochodzi do władzy w drodze pozakonstytucyjnej czyli w drodze puczu, zamachu stanu, przewrotu czy rewolucji;

  kryteria uznania rządu: kryteria prawne (obiektywne) – efektywność grupy pretendującej do władzy (przeciwieństwem jest zasada legitymizmu czyli powoływanie się na odpowiednia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie międzynarodowe - Uznanie państwa

  a. istnienie pewnych kryteriów pozwalających na rozstrzygnięcie wątpliwości czy należy udzielić już uznania nowopowstałemu państwu. Jednym z takich kryteriów jest efektywność – stabilność i skuteczność władzy najwyższej nowopowstałego państwa, jej zdolność do utrzymywania stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie międzynarodowe - Pojęcie i formy uznania

  uznanie m. to akt prawny, w którym podmiot PM (państwo lub org. m.) stwierdza istnienie pewnych faktów oraz przyznaje im określone skutki prawne. Przedmiotem uznania może być państwo, rząd, powstańcy, strona wojująca, naród.

  Uznanie może być udzielane indywidualnie przez poszczególne pomioty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

  1. Istnienie norm PM bezpośrednio skierowanych do osób fizycznych, dających im określone prawa i nakładających na nie obowiązki i odpowiedzialność – normy adresowane do jednostek – zakaz piractwa, pojęcie zbrodni międzynarodowych (zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości, ludobójstwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

  Głowa Kościoła katolickiego (zgodnie z prawem kanonicznym) – papież wraz z podległym mu zespołem urzędów kurialnych; zdolność papieża do występowania w stos. międzynarodowych była uznawana już w średniowieczu.

  - Traktat laterański – 11 luty 1929 r. podpisanie traktatu laterańskiego między...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

  Zdolność działania w płaszczyźnie międzynarodowej, do nabywania praw i zaciągania obowiązków międzynarodowych: zawieranie umów m. z państwami i innymi org., korzystanie z biernego prawa legacji, ponoszenie odpowiedzialności i sprawowanie opieki nad funkcjonariuszami, korzystanie z przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry