Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Neutralność wojenna w Swietle Karty ONZ

  W Karcie państwa zobowiązały się okazać Organizacji wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą i powstrzymać się od pomocy państwu przeciw któremu organizacja podjęła środki przymusu..Idea bezpieczeństwa zbiorowego wchodzi w kolizje z zasadami prawa neutralności,jednak art.43 Karty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Prawa i obowiązki państw neutralnych

  Na panstwach wojujących ciązy obowiazek respektowania nietykalnosci terytorium panstwa neutralnego,które w zadnych okolicznosciach nie powinno być objete działaniami wojennymi.Panstwom wojującym nie przysługuje prawo przejscia przez terytorium panstwa neutralnego.Nie wolno również zakładac na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Pojęcie neutralnosci wojennej

  Neutralne jest państwo którenie uczestniczy w wojnie.Jest stanem faktycznym z którego wynikają określone obowiązki prawne.Panstwo nie ma obowiżku zachowania neutralnosci podczas wojny,chyba ze zobowiązało się do tego w umowie międzyn.Panstwo neutralne nie ma obowiżku deklarowania swego zamiaru zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne

  Sprawa umiędzynarodowienia konfliktów wewn.,tzn.takich konfliktów wewn.w których uczestniczą siły zbrojne innych państw ,ani nie została objeta protokolami dodatk.z 1977 ani nie była dyskutowana na konferencji dypl.w l.1974-1977.Postuluje się zatem , stosowanie w umiędzynarodowionych konfliktach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

  Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.Rozwija zasady prawne art.3 konw.genew.z 1949 i w ogólnych postanowieniach zobowiązuje do ochrony rannych i chorych,rozbitków,do ochrony personelu medycznego i religijnego,ludnosci cywilnej,do ochrony dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Konwencje genewskie z 1949 r.

  Art.3,wspólny dla wszystkich konwencji nakłada na każdą ze stron w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzyn.obowiązek stosowania się do postanowień:

  1.osoby nie biorące bezpośrednio udziału w dziedzinach wojennych,włącznie z członkami sił zbrojnych,którzy złożyli broń,oraz osobami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Rozwój historyczny

  W minionych wiekach prawo wojenne z reguły nie znajdowało zastosowania w wojnach domowych.Wprzez długie lata rzady były zdecydowane niechętnie podejmowaniu jakichkolwiek zobowiązan miedzynarodowych w zakresie traktowania powstańców.Projekt konwencji w sprawie ochrony ofiar wojen domowych ,przedstawiony w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA POWIETRZNA

  Lotnictwo wojskowe podlega przepisom prawa wojny lądowej i morskiej.W szczególności przepisy dotyczace bombardowa,a zw łaszcz regulamin haski zabraniający bombardowania wsi,miast,domów mieszkalnych i budowli,które nie są bronione.Konwencja genewska z roku 1949 w postanowieniach dot.transportów sanitarnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Kontrabanda wojenna

  Są to towary przeznaczone na cele wojenne i dostarczane stronom wojującym wbrew zakazowi.Podlega zaborowi także wówczas,gdy stanowi własność neutralną.Deklaracja londyńska przyjęła podział kontrabandy na bezwzględną(materiały używane wyłącznie na wojnie-broń,amunicja itd.)i warunkową(mogą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Prawo łupu

  Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu.Nie obejmuje ono przybrzeżnych statków rybackich,kartelowych,żeglugi lokalnej,statków sanitarnych służacych bezpieczeństwu żeglugi lub przeznaczonych do nadań...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt

Do góry