Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Władza

  Kategoria integralna, przejawia się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jest to zdolność do przeforsowania swojej woli wbrew oporowi innych, dzięki posiadanym zasobom umożliwiającym narzucanie woli np. ekonomicznym. Nie pojawia się tu czynnik przemocy. Atrybuty władzy to nierównowaga, nierówno...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Państwo

  Zbiorowy, autonomiczny aktor życia politycznego:

  Jako instytucje regulujące stosunki wewnętrzne

  Jako uczestnik na arenie międzynarodowej realizujący własne interesy

  Partie polityczne są bardzo ważną częścią życia politycznego, to one przejmują władzę i sprawują ją w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Czym jest polityka?

  Wg Webera nie można odpowiedzieć na to pytanie. Polityka nie jest stałą dziedziną życia społecznego o niezmiennym zakresie. Polityka jest zjawiskiem zmiennym, złożonym, wieloaspektowym. W różnych sytuacjach wzrasta znaczenie różnych czynników (gospodarczych, politycznych itp.). Weber starał się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Kapitalizm a egalitaryzm

  Wg Webera kapitalizm jest nie do pogodzenia z koncepcjami egalitarnymi ( dziś to funkcjonuje jako powszechny pogląd). Państwa protestanckie – kapitalizm. Państwa katolickie – równość wobec Boga, a więc i wobec siebie, solidarność społeczna. Zmiana postawy po Encyklice Leona XIII Rerum Novarum (koniec XIX...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Typy idealne

  Badacz powinien po nie sięgnąć badając rzeczywistość. Są to zjawiska w czystej postaci, choć w rzeczywistości tak naprawdę nie występują, gdyż rzeczywiste cechy świata są inne, np. nie ma czegoś takiego jak idealny kapitalizm, jedynie realny kapitalizm. Weber uważał, że typy idealne są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Pola zainteresowań M. Webera

  Społeczeństwo – struktura, istnienie

  Gospodarka społeczna

  + sfera polityczna

  Weber traktował społeczeństwo jako pewną nierozerwalną całość, istnieją zatem tylko polityczne, ekonomiczne, kulturalne aspekty istnienia społeczeństwa. Pełna analiza rzeczywistości wymaga uwzględnienia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TYPY TEORII

  Niegdyś na metapoziomie teorie polityczne dzieliły się na: (podział europejski)

  normatywne

  empiryczno – analityczne

  dialektyczno – krytyczne

  W latach 60’ u USA pojawił się analogiczny do europejskiego trójpodział:

  teorie historyczne

  normatywne

  empiryczne

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - FUNKCJE TEORII

  Wyjaśniająca (eksplanacyjna)

  Deskryptywna (opisowa) Pełniona jest wówczas gdy rezultat badawczy udziela odpowiedzi na pytania typu: jak jest? ,

  w książce B. Krauz Mozer ta funkcja jest wymieniona, w tekstach z ćwiczeń już się nie pojawia (podkreślone jest , że charakterystyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - STRATEGIE BUDOWY TEORII

  Teorie mogą być konstruowane wg jednej z dwóch podstawowych strategii metodologicznych:

  INDUKCJONIZM – najpierw badanie empiryczne a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii. Podstawową metodą przyjmowaną w tej strategii jest metoda indukcji.

  Schemat:

  Opis generalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - ZDANIA TEORII I ICH UZASADNIANIE

  ZDANIA TEORII

  Zdania – zbiory twierdzeń, praw, hipotez (a więc obiektów językowych)będące elementem teorii.

  UZASADNIANIE ZDAŃ TEORII

  Jako teorię możemy zakwalifikować tylko takie opisy i twierdzenia, które zostały należycie uzasadnione, w sposób intersubiektywnie dostępny , tak aby uznanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /4 195

  praca w formacie txt

Do góry