Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zakres teorii

  O zakresie teorii decyduje zespół szczególnych warunków, określających zasięg ważności teorii i dziedzinę jej stosowalności. Teoria niejako sama wyznacza swój zakres przez dające się wyprowadzić z jej twierdzeń wnioski logiczne. Teoria może dotyczyć zarówno 1 określonego fragmentu świata (wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Uzasadnianie zdań teorii

  Zdanie nigdy nie jest prawdziwe nieodwołalnie, prawdy zdania nigdy nie potrafimy ostatecznie dowieść, fałszu – tak. Dlatego jednym z warunków pozaformalnych stawianych twierdzeniom teorii jest ich możliwie dostateczne uzasadnienie.

  Uzasadnić jakieś twierdzenie to tyle, co wykazać, że zostały dotrzymane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zdania teorii

  Zdania jako element teorii to zbiory twierdzeń, praw, hipotez, a więc obiektów językowych, które – obok wątpliwości dotyczących języka – rodzą liczne kontrowersje dotyczące głównie ich formy oraz sposobu ich uporządkowania w formę teorii (problematyka rozległości powiązań między twierdzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

  W dyskusji nad językiem teorii naukowych proponuje się za teorię uznawać system „…zdań zawierających przynajmniej jedno zdanie nie-obserwacyjne, tzn. takie, w którym występują terminy teoretyczne”. Czyli teoria traktowana jest jako skrótowe, kryjące się za terminami teoretycznymi, sformułowanie relacji i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

  Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

  Język teorii.

  Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

  Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

  • Teorie naukowe powinny być formułowane w sposób abstrakcyjny. Mają dotyczyć podstawowych czynników, które podejrzewamy o to, że są „siłą sprawczą” decydującą o swoistości obserwowanych przypadków, co pozwala na ustalenie mechanizmu zachodzenia obserwowanych zjawisk, a tym samym odpowiedzieć na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa jest w politologii?

  W „tekście naukowym” wyróżniamy 3 warstwy:

  1. przekonania metateoretyczne – fundamentalna warstwa dla teorii: zawiera najogólniejsze założenia filozoficzne, przyjmowane a priori, nie zawsze są wyrażane wprost, a nawet uświadamiane, mają charakter założeń ontologicznych (orzekających coś o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

  Wypracowany tu wzorcowy model teorii naukowej ma walor normatywny i stanowi punkt odniesienia dla oceny rzeczywistych teorii w naukach formalnych i realnych.

  Nauki formalno-logiczne (np.: logika, częściowo w metodologii): teoria = dowolny system dedukcyjny, tj. taki zbiór zdań X pewnego ustalonego języka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /4 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku naukowym

  W literaturze naukowej z zakresu nauk politycznych najczęściej utożsamia się teorię z:

  1. historią myśli politycznej, historią stosunków politycznych;

  2. metodologią, rezultatem działalności badawczej;

  3. podejściem heurystycznym – teoria jako zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

  5 najczęstszych znaczeń terminu „teoria” o zabarwieniu pejoratywnym:

  1. teoria przeciwieństwem praktyki, niezgodność z rzeczywistością, utopijność, bezużyteczność, zespół idei oderwanych od życia;

  2. teoria przeciwieństwem empirii, charakter spekulacyjny, nie podparty doświadczeniem, wysnuwanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry