Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Językowa geneza pojęcia

  Pojęcie administracja wywodzi się z łaciny

  ministrare – 1.) służba, usługa; 2.) działalność służebna wykonywana w celu spełnienia cudzej woli albo według wcześniej przyjętych założeń/dyrektyw

  minister – sługa (odnośnie rządu – pierwszy sługa króla)

  administrare (ad +...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politologiczne podejście w badaniach administracji publicznej

  „Rozwój tego podejścia należy łączyć z istotnym przeniesieniem nacisku w badaniach nad administracją z normatywnych aspektów jej działania na cały kompleks politycznych uwarunkowań jej aktywności.” W Polsce – początek podejścia w latach 70. XX w.

  Źródła podejścia:

  opinia części prawników o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

  Obserwowany proces rozszerzania się kręgu dyscyplin naukowych zajmujących się administracją publiczną (początkowo była to nauka ściśle prawnicza). Obecnie wchodzą w tok badań także:

  politologia

  ekonomia

  prakseologia

  teoria organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka czy teoria administracji publicznej?

  Teoria:

  zespół, system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi, występujący w nauce oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości

  spójny system praw nauki zintegrowanych wedle jednolitej zasady dla wyjaśniania i ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 30.

  Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Art. 31.

  Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

  Art. 32.

  Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 27.

  Osobna ustawa powoła organy właściwe do orzekania w sprawach, wynikających z odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów oraz z odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej, określonej w art. 51 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

  Art. 28.

  Rząd złoży Sejmowi projekt budżetu, narodowego planu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 20.

  1. Najwyższa Izba Kontroli bada pod względem finansowym i gospodarczym działalność władz, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

  2. Rada Państwa może zlecić Najwyższej Izbie Kontroli jednorazowe lub stałe kontrolowanie wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 17.

  Na czele Rządu stoi prezes Rady Ministrów, pod którego przewodnictwem ministrowie tworzą Radę Ministrów.

  Art. 18.

  1. Dla rozpatrzenia spraw wyjątkowej wagi na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową.

  2. Radę Gabinetową stanowi Rada Ministrów pod...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

  1. Do Rady Państwa wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

  2. W czasie wojny do Rady Państwa wchodzi również Naczelny Dowódca Wojska Polskiego.

  3. Na jednomyślny wniosek Rady Państwa Sejm może uzupełnić...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

  Sejm wybiera Prezydenta Rzeczypospolitej na lat siedem bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. 40, 42, 43, 44, 45, ust.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt

Do góry