Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Zadania zlecone samorządowi wojewódzkiemu

  Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

  Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

  Prowadzenie ośrodków dokumentacji oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania zlecone powiatu

  Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Finansowanie działalności policji i państwowej straży pożarnej

  Nadzór nad lasami prywatnymi

  Prowadzenie powiatowej inspekcji weterynaryjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania zlecone gminy

  Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

  a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

  b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marszałek a sejmik i wojewoda

  A. Marszałek województwa

  Pełni podwójną rolę – przewodniczący zarządu (organizacja pracy zarządu, przewodniczenie na posiedzeniach, podejmuje niezbędne czynności za zarząd w określonych wypadkach itd.), oraz posiada własne kompetencje.

  Zadania marszałka województwa: prowadzenie wojewódzkie zasobu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania własne województwa samorządowego

  Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest określenie strategii jego rozwoju

  Uwzględnienie celów:

  Pielęgnowania polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców

  Pobudzanie aktywności gospodarczej

  Podnoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

  A. Rada powiatu

  - Organ stanowiący i kontrolny

  - 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

  - Działa na sesjach

  - Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

  - Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze zadania własne powiatu

  Brak domniemania właściwości, kompetencje określone na drodze ustawy (inaczej niż gminy)

  Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  Edukacja publiczna (ponadgimnazjalna)

  Ochrona zdrowia ( np. szpitale ogólne)

  Pomoc społeczna (np. powiatowe domy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki między radą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

  A. Rada gminy

  - Radny nie jest związany instrukcjami wyborców

  - Radny pełni funkcję łącznika między wyborcami a organami gminy.

  - Rada gminy działa na sesjach

  - Funkcje rady gminy:

  a. Stanowiące – podejmowanie uchwał (budżet, przepisy powszechnie obowiązujące, tworzenie swoich organów)

  b...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze zadania własne gminy

  Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

  Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

  Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

  Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt

Do góry