Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Sejmik województwa

  Artykuł 18 ustawy wojewódzkiej określa zakres wyłącznej właściwości sejmiku, a mianowicie sprawy:

  Prawotwórcze (stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum wojewódzkie

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla województwa.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

  Ustawa wojewódzka posługuje się pojęciem „władze samorządu województwa” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach województwa.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w województwie regionalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE WOJEWÓDZTWA

  Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, przewidzianą w art. 164 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa określa inne niż gmina jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego.

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

  Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

  Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

  Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

  Wojewoda jest:

  1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa

  Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

  Wojewoda

  Działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: 1) wojewody z ustawowego upoważnienia 2) własnym, jeżeli ustawy tak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat - Administracja zespolona

  Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej

  Zasada zespolenia wyrażona jest w art. 33 ustawy powiatowej. Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starosta

  Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik

  Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

  Kieruje bieżącymi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd powiatu

  Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

  W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

  Członkostwa w zarządzie nie można...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt

Do góry