Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

  Decydent musi ocenić skutki wprowadzenia w życie swojej decyzji, i to zarówno te zamierzone, jak i niezamierzone. Jest to ostatnia faza, zamykająca cykl zwany procesem podejmowania decyzji, choć efektem oceny mogą być propozycje dotyczące wprowadzenia zmian czy też modyfikacji do już istniejącej decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza implementacji

  Przyjęcie decyzji przez uprawnione do tego podmioty oznacza konieczność wpro­wadzenia jej w życie, a więc implementację. Należy zdawać sobie sprawę z te­go, iż decydenci bardzo często mają tylko bardzo mgliste wyobrażenie ewentu­alnych konsekwencji podjętych przez nich decyzji. Może się w dodatku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

  Faza ta ściśle związana jest z aktywnością instytucji państwa. Zasadniczą za­tem rolę odgrywają w niej podmioty wchodzące w skład administracji publicz­nej lub takie, których dojście do niej przybrało formy zinstytucjonalizowane. Faza ta obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap związany jest z wyborem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza inicjowania

  Sprowadza się do umieszczenia konkretnej kwestii w ramach tzw. agendy programowej (jest to symboliczne określenie listy konkretnych kwestii problemowych, które decydent wybrał spośród wielu zgłaszanych przypisując im konkretne znaczenie bądź czując się zobowiązanym do zwrócenia na nie szczególnej uwagi)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego

  Faza inicjowania projektu decyzji, wprowadzenie jej w ramy agendy programowej

  Faza formułowania treści decyzji, czyli przedstawienie już konkretnej propozycji

  Faza implementacji, wprowadzenie decyzji w życie

  Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoboda decyzyjna administracji publicznej

  Jest to możliwość działania w pewnym zakresie, najczęściej uregulowanym normami kompetencyjnymi bądź ogólnikowymi, w jakiejś dziedzinie bez ograniczeń i nakazów

  Wolność i swoboda decydenta – samodzielność

  Podejmowanie decyzji zgodnie z zakresem własnych kompetencji, bez naruszania norm...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

  Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności

  Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa - Administracja zespolona

  Zgodnie z ustawą na szczeblu wojewódzkim administracja jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Chodzi o marszałka województwa, który jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marszałek województwa

  Marszałek województwa organizuje pracę zarządu jako jego przewodniczący i urzędu marszałkowskiego jako jego kierownik.

  Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

  Marszałkowi przysługuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd województwa

  1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

  2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

  3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt

Do góry