Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

  Coraz czesciej zaczyna sie mówic o potrzebie głebokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejscia okreslonego mianem "Nowego Zarzadzania Publicznego" (ang. New Public Management - NPM. Stanowi ono próbe zastosowania zasad i modeli zarzadzania znanych z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing w administracji publicznej. Ogólna charakterystyka podejścia

  Ogólna definicja marketingu wg Kotlera (zdaniem solarza chyba najlepsza)- marketing to proces społeczny i organizacyjno-zarządczy dzięki któremu zarówno jednostki jak i określone grupy osiągają zamierzone cele poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę dóbr (np towarów czy usług) o określonej wartości na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady etyki funkcjonariusza publicznego

  Problematyka etyki; Prawo moralne jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Prawo stanowione nie jest obojętne wobec prawa moralnego. Prawo moralne jest źródłem norm etycznych, bo to sumienie stoi na straży przestrzegania tych norm. Tyle ze niektóre zachowania mogą być nieetyczne jeśli zachodzi np...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska polityczne i urzędnicze w administracji publicznej. Różnice i relacje

  Możliwości polityków to prawne schematy pozwalające na zajmowanie najwyższych stanowisk, zezwalających na podejmowanie wyborów politycznych i ponoszenie za to politycznej odpowiedzialności. Regułą obowiązującą we wszystkich krajach demokratycznych jest ze profesjonalnie przygotowani urzędnicy służby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rekrutacji do administracji publicznej

  Wybór- sposób raczej rzadko stosowany, raczej w samorządzie terytorialnym a także na niektóre stanowiska policyjne i sadowe w USA

  - nominacja dyskrecjonalna (zwana tez patronażem)- dotyczy głównie stanowisk politycznych najwyższego szczebla, w krajach niedemokratycznych i młodych demokracjach obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba Cywilna a partie polityczne w RP

  Cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej polega na odpartyjnieniu państwa i odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania admin. pub. od ciągle zmieniających się w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych. Chodzi bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

  Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

  Def. nr 1

  Termin służba cywilna, użyty po raz pierwszy przez brytyjską administrację kolonialną w Indiach w XIX w. i rozpowszechniony w świecie po roku 1854, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono w WB konkursowy nabór do administracji państwowej, oznacza urzędników służących państwu w zawodowy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby administracji publicznej – ich rodzaje

  Informacja i techniczna biegłość – informacje, do jakich odwołują się rządy, skumulowana jest w organizacjach publicznych; one dysponują personelem, który rozumie sens tych informacji. Organizacje publiczne będą mogły lepiej zarządzać określonym obszarem spraw publicznych niż technicznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące efektywność administracji publicznej

  Efektywność administracji: „zdolność do bieżącego oraz produktywnego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej struktury celów. Sprawność na 2 postaci: skuteczność i korzystnośc...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt

Do góry