Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Sieciowe modele władzy i administracji

  Zwolennicy sieciowego modelu władzy i administracji akceptują pluralistyczne ustalenia, zgodnie z którymi stowarzyszenia interesu stały się immanentną częścią procesu decyzyjnego. Różnica jest taka, że zwolennicy tzw. „policy networks” inaczej rozkładają akcenty. Grupy interesu i instytucje państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy pluralizm

  Tego zagadnienia niestety nie jestem pewien. W tekście Herbuta, który widnieje jako literatura do tego tematu, nie ma mowy o nowym pluralizmie. Znalazłem w książce „Współczesne teorie polityczne” K. von Beyme dosyć krótki fragment o neopluralizmie, który być może traktuje o tym co trzeba. Niestety nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm klasyczny i zreformowany

  W nurcie pluralistycznego postrzegania procesu decyzyjnego pojawiła się interpretacja nieco różniąca się od jego klasycznych założeń. Do przedstawicieli teorii pluralizmu elit należeli między innymi C. Wright Mills, J. Schumpeter orazM. Olson.

  Według Millsa władza w USA została w pewnym momencie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm jako model stosunków władzy

  Pluralizm to przede wszystkim model stosunków między państwem a grupami interesu. Początkowo, wraz nadejściem klasycznej demokracji liberalnej, owe grupy nacisku były traktowane z dużą nieufnością. Przeciwni ich rozwojowi i działalności byli tacy myśliciele jak T. Hobbes, J.J. Rousseau czy A. Hamilton...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia związane z legitymizacją

  Kwestie dotyczące mechanizmów, za pomocą którego legitymizacja jest podtrzymywana (proces demokratycznym rywalizacja partii, dobrobyt i reformy socjalne) były i są współcześnie podnoszone m.in. przez neomarksistów (Habermas, Offe). Podkreślali oni także, że legitymizację systemu politycznego, opartego na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej

  Autorem klasycznego przyczynku do zrozumienia prawomocności jako fenomenu socjologicznego jest Max Weber (1864 -1920). Podjął on próbę sklasyfikowania poszczególnych „systemów dominacji” oraz zidentyfikował źródła, z których wypływa legitymizacja każdego z nich. Weber wyróżnić trzy typy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ponowoczesne ujęcia władzy

  W myśli Foucault władza jest jedną z podstawowych koncepcji, chociaż Foucault nie napisał nigdy książki na temat władzy, a pewne treści i wzmianki pojawiają się przy okazji analiz historycznych, w wywiadach oraz wykładach. W ten sposób problematyka władzy jest nieustannie redefiniowania i modyfikowana...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /8 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy wymiary władzy

  władza polityczna (w znaczeniu węższym), należąca do partii, która zwyciężyła w wyborach lub jest członkiem koalicji rządowej

  władza państwowa, która przysługuje wskazanemu konstytucyjnie podmiotowi, którego zakres społeczny określają normy prawne

  władza publiczna, będąca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary analizy władzy we współczesnej politologii

  Z władzą polityczną mamy do czynienia, gdy przynajmniej jeden z podmiotów stosunku władzy ma realną możliwość podejmowania społecznie ważnych decyzji regulujących zachowanie przede wszystkim wielkich grup ludzi, także kiedy ma realną możliwość egzekwowania podjętych decyzji, aż do stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii władzy Marksa

  Zasadnicza koncepcja Marksa dot. władzy nakreślona jest m.in. w Manifeście komunistycznym. Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych. Od swego zarania ludzkość była podzielona na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, toczących ze sobą nieustanną walkę. Marks twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 701

  praca w formacie txt

Do góry