Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

  Zasiłek stały – udzielany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie maja własnych środków utrzymania lub dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego. Mogą korzystać z niego inwalidzi, osoby starsze, osoby opiekujące się dzieckiem wymagającym stałej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Formy pomocy społecznej

  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, poza tym świadczenie powinno służyć umacnianiu rodziny. Wyróżnia się następujące formy pomocy społecznej:

  Pomoc rzeczowa – polega na udzielaniu schronienia, posiłku lub niezbędnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Zadania pomocy społecznej

  Pomoc społeczna polega w szczególności na:

    1)   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

    2)   pracy socjalnej;

    3)   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

    4)   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

    5)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Klienci pomocy społecznej

  Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu:

  - ubóstwa,

  - sieroctwa,

  - bezdomności,

  - bezrobocia,

  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  - niepełnosprawności,

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby,

  - przemocy w rodzinie,

  - przemocy rówieśniczej,

  - bezradności w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Definicja i cele pomocy społecznej

  Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień.

  Pomoc społeczną organizują organy administracji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

  1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

  Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

  1.bieg na dystansie 50m,

  2.skok w dal z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

  1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

  1.szybkość biegu na 20m,

  2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

  3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

  2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

  1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

  2.skok w dal z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz testy, w których pomiarów fizjologicznych dokonuje się w czasie wysiłku

  W zależności od wielkości obciążenia są stosowane dwa typy testów wysiłkowych:

  a) z obciążeniem maksymalnym,

  b) z obciążeniem submaksymalnym.

  W badaniach przekrojowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, stosuje się testy z obciążeniem submaksymalnym wśród których wymienić należy:

  -próbę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady testów, w których pomiarów fizjologicznych dokonuje się po zakończeniu wysiłku

  Istnieje wiele tego typu testów – podstawową ich zaletą jest łatwość wykonywania pomiarów, co ma istotne znaczenie w badaniach masowych.

  Próba harwardzka (step-up test) jest jedną z najstarszych, najczęściej stosowanych i mających najwięcej modyfikacji testów wysiłkowych. Wśród nich jako przydatną w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega ocena wydolności fizycznej?

  Ocena wydolności fizycznej opiera się na badaniu reakcji organizmu na obciążenie wysiłkiem. Test wysiłkowy wg Astranda powinien odpowiadać następującym warunkom:

  -angażować do pracy duże grupy mięśniowe,

  -wysiłek musi być wymierny i powtarzalny,

  -warunki, w jakich się odbywa, powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry