Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1949 - 1956

  Drugi okres rozwoju teorii wychowania obejmuje lata 1949-1956. W tym czasie teoria wychowania stała się jawnym obiektem ideolo­gicznego nacisku i ubezwłasnowolnienia ze strony różnych instancji władz państwowych i politycznych. Nastąpił wyraźny regres w nauko­wym rozwoju teorii wychowania. Polskim...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1945 - 1948

  W powojennej historii teorii wychowania zarysowuje się co naj­mniej kilka okresów. Pierwszy z nich przypada na lata 1945-1948. Charakterystyczną cechą tego okresu było z jednej strony korzystanie i powoływanie się na dorobek pedagogiki międzywojennej, a z dru­giej poddanie ostrej krytyce niektórych jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z historii teorii wychowania

  Aby nie powtarzać dotychczasowych niedomagań teorii wycho­wania oraz przewidzieć i ukierunkować dalszy jej rozwój, warto uświa­domić sobie sposób, w jaki uprawiano ją u nas, zwłaszcza w latach powojennych, tj. od 1945 do 1990 roku. Nie pozostanie on bowiem niezależnie od krytycznego ustosunkowania się do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka teorii wychowania - Przedmiot teorii wychowania

  Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania jest wy­chowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warun­ków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich, konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorią...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka teorii wychowania - Nazwa teorii wychowania

  Teoria wychowania w przyjętym tutaj znaczeniu jest jedną z pod­stawowych dyscyplin pedagogicznych, do których — oprócz niej — za­licza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teo­rią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Klasyfikacja metod wychowania

  *Konaszewski: metody indywidualne i grupowe

  *Krawczyk: metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego

  *Muszyński: metody wpływu osobistego(modelowanie, perswazja), sytuacyjnego (karanie, nagradzanie), społecznego (grupowe, zmiana przywództwa, struktury grupy) oraz kierowania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metody oddziaływań grupowych

  Tj metoda organizowania działalności zespołowej i samorządowej oraz metoda współudziału uczniów w organizowaniu lekcji i metoda kształtowania norm i wartości grupowych, metoda restrukturyzacji ukształtowanych w grupie relacji interpersonalnych opartych na zasadzie atrakcyjności poszczególnych członków i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda zadaniowa

  B. Skuteczna; powierzanie konkretnych zadań do wykonania wychowankowi, wzbogaca wiedzę i doświadczenia wychowanka, uczy obowiązku, odpowiedzialności.

  Zadania muszą być z wyboru nie przymusu, przekonanie o potrzebie działania, zadania na miarę możliwości ucznia.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda perswazji

  Mało skuteczna - uświadomienie wychowankom obowiązków i powinności jakie mają wobec siebie, innych i społeczeństwa, zapoznanie ich z przysługującymi im prawami. Polega na przekonywaniu, tłumaczeniu, gdzy chcemy spowodować zmianę przekonań, postaw; należy używać argumentów za i przeciw; skuteczna z m...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda modelowania

  Metoda przykładu, b. Skuteczna, samo spostrzeganie zachowań sprawia że jednostka upodabnia się do nich; wzorem są rodzice i wychowawcy.

  Uczenie przez naśladownictwo- obserwowanie modela pociąga upodabnianie się do niego w sposób odwzorowujący go.

  Uczenie przez modelowanie- upodabnianie się do modela w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry