Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

  adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodziny adopcyjne

  Instytucja adopcji (przysposobienia) znana była już w starożytności, a dotyczące jej regulacje prawne można znaleźć w Kodeksie Hammurabiego. W tamtych czasach przysposabiano przede wszystkim chłopców dla zachowania ciągłości rodu i kultu przodków.

  W średniowieczu postępowaniem adopcyjnym zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Potrzeba wychowania do wartości uniwersalnych

  W trakcie wychowania do wartości nie jest rzeczą obojętną, o jakie wartości chodzi nam najbardziej, które uważamy za mniej lub bardziej ważne czy wręcz niegodne zabiegania o nie w procesie wychowania. Na ogół nie budzą wątpliwości wartości uniwersalne, nazywane także podstawowymi, ponadczasowymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w społeczeństwie pluralistycznym

  Wychowanie do wartości szczególne zadanie ma do spełnienia w waach społeczeństwa pluralistycznego. Stanowi ono naturalną zaporę irzeciw wulgarnemu kolektywizmowi stanowiącemu dominującą cechę itroju niedemokratycznego. Społeczeństwo pluralistyczne jest jednoczc­ie antytezą społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w świecie współczesnym

  Wychowanie do wartości wydaje się szczególnie potrzebne obec-teje, kiedy człowiek jest zdolny zarówno do kierowania procesami zwią-tymi z coraz bardziej skomplikowaną produkcją dóbr materialnych, 'jak i do stosowania środków masowej zagłady; nie waha się nawet in­gerować w prawa natury, czego przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu

  Wychowanie, w którym nie wprowadza się dzieci i młodzieży w świat wartości, jest z reguły wychowaniem połowicznym i mało skutecznym, a nierzadko bezmyślnym i społecznie szkodliwym. Przede wszystkim nie przygotowuje ono wystarczająco do podjęcia życiowo ważnych decyzji, zgodnych z podstawowymi zasadami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Inne klasyfikacje wartości

  Użyteczne dla dociekań i badań na gruncie teorii wychowania mogą się okazać także inne klasyfikacje, mianowicie:

  wartości intelektualne, socjocentryczne, allocentryczne, prestiżowe,materialne, przyjemnościowe, emocjonalne i perfekcj oni styczne (por.A. Folkierska, 1979; H. Świda, R. Acher...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu R. Jedlińskiego

  Przydatna w teorii wychowania może się okazać klasyfikacja war­tości zaproponowana przez R. Jedlińskiego (1998). Wyróżnia się w niej ^stepujące wartości, które przytaczam za K. Denkiem (2000, s. 87):

  1.Transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie).

  2. Uniwersalne (dobro, prawda).

  3. Estetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu J. Homplewicza

  Janusz Homplewicz podjął się próby ustalenia religijnie zorien­towanej hierarchii wartości wychowania. Wyróżnił „transcendentne" i „naturalne" wartości wychowania, które podporządkował Wartości Nadrzędnej, jaką jest Bóg, „będący sam celem i uzasadnieniem człowieczego życia, wszelkich jego dążeń...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu M. Rokeacha

  Ciekawą klasyfikację wartości zaproponował Milton Rokeach (1973). Wyodrębnił on wartości ostateczne, odnoszące się do najważniejszych celów w życiu ludzkim, i wartości instrumentalne, dotyczące najogól­niejszych sposobów postępowania. Tworzą one dwie odmienne grupy wartości. Każdej z tych grup...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt

Do góry