Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lub czynnym

  Metodę dialogową można też —jak wspomniano — przeprowadzać techniką rozmowy opartej głównie na słuchaniu biernym lub czynnym. Każda z obu tych technik jest pewną odmianą rozmowy pośredniej. Dlatego wszystko, co powiedziano o niej wcześniej odnosi się zarówno do rozmowy z przewagą słuchania biernego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty pisane, cyfrowe i obrazowe

  Z uwagi na formę dokumentów, czyli sposób wyrażania zawartych w nich treści, dzieli się je na dokumenty pisane (werbalne), cyfrowe (statystyczne) i obrazowe lub obrazowo-dźwiękowe.

  Dokumenty pisane obejmują m.in.:

  1.    Protokoły i sprawozdania z posiedzeń rad pedagogicznych, komitetów rodzicielskich i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy sondowanie opinii. Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dzienników

  Nie mniej użyteczną w badaniach pedagogicznych — niż analiza wypracowań —jest bezsprzecznie także analiza dzienników. Za jej prekursora uważa się Charlotte Buhler, która nie tylko wykorzystała ją po raz pierwszy w badaniach naukowych, lecz podjęła się również próby teoretycznej jej podbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty zastane i intencjonalnie tworzone

  Dokumenty ze względu na ich pochodzenie dzieli się na dokumenty zastane (przypadkowe) i intencjonalnie tworzone (systematyczne). Klasyfikacja taka ma swoje głębsze uzasadnienie, pomimo że „nazywanie dokumentem czegoś, co specjalnie dla celów badawczych stworzono, zdaje się być niezgodne z naszym poczuciem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychometryczna analiza rysunków

  Analiza rysunków, wsparta na badaniach psychometry cznych, polega na posługiwaniu się podczas niej bardziej uszczegółowionymi kryteriami oceny analizowanych wytworów. Obowiązuje w niej więc bliżej skonkretyzowane podejście do wyrażonych ocen i opinii o danym rysunku w porównaniu z analizą opisową. Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty oficjalne i osobiste

  Znane są także — oprócz omówionych wcześniej — inne rodzaje dokumentów, wyróżnione np. ze względu na ich „urzędowe” usankcjonowanie lub brak takiego usankcjonowania. Mówi się wtedy o dokumentach oficjalnych (o charakterze państwowym czy urzędowym) i dokumentach osobistych (nieoficjalnych).

  Dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekcyjna analiza rysunków

  Interesujące wydają się również badania projekcyjne oparte na analizie rysunków dzieci i młodzieży. Głównym założeniem takiej analizy jest przypuszczenie, że w rysunku znajduje swe odbicie projekcja (rzutowanie) własnych przeżyć intelektualnych, uczuciowych i motywacyjnych jego wykonawcy na narysowane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne techniki analizy dokumentów

  Do najstarszych i najczęściej stosowanych w przeszłości należą klasyczne techniki analizy dokumentów. W posługiwaniu się nimi obowiązują te same zasady, jak w przypadku analizy historycznej i literackiej (por. W.P. Zaczyński, 1995, s. 166 i n.). Charakterystyczna dla tego rodzaju technik jest podejmowana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowane problemy za pomocą analizy dokumentów

  Przedmiotem analizy dokumentów mogą być i są na ogół postawy, potrzeby, motywy, dążenia, zainteresowania, cele i ideały życiowe dzieci i młodzieży a także ich różnego rodzaju zdolności i uzdolnienia w zakresie poznania i myślenia, jak i praktycznego działania. Stanowi ona także jedno z ważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 207

  praca w formacie txt

Do góry