Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  KADRA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

  Poradnie w całym kraju zatrudniały pracowników pedagogicznych, a ogólna ich liczba wynosiła w zależności od sposobu dokonywania wyliczeń:

  liczba etatów liczona „ze stanowisk” - 5 108,

  liczba osób liczona „ze stanowisk” - 5 407,

  liczba etatów liczona „z obowiązków” - 6 886.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

  Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój pojęcia „zdrowie”

  1. Pierwszy trop koncepcji zdrowia prowadzi do religii Greków. Liczni byli bogowie, którzy ingerowali w zdrowie ludzi jak Apollo, Artemida, Hakatę, Kirke, Dionizos.

  W VII wieku p.n. Ch. zaczyna się kult Asklepiosa, który czczony był jako najważniejszy bóg medycyny i z tego punktu widzenia przypisuje mu się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

  Choroba - zakłócenie normy- jej fizyczne i funkcjonalne przejawy stanowią naturalną reakcje organizmu na warunki środowiska, w którym żyje. Zdaniem Aleksandrowicza [1972] choroba jest kategorią obiektywną, zdrowie zaś subiektywną.

  Uporządkowaną i uogólnioną listą zagrożeń dla zdrowia jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZDROWIA

  Ogromne jest znaczenie wiedzy o istocie zdrowia, o czynnikach decydujących o jego kształcie, o procesach, które mu służą lub zakłócają. Podstawowymi elementami zdrowia jest:

  energetyka organizmu

  wytwarzanie i dystrybucja energii

  Poznanie zdrowia dawniejszych populacji ludzkich dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne pojęcia zdrowia

  Zdrowie [WHO] - to stan pełnej fizycznej, duchowej i społecznej pomyślności, a nie tylko brak choroby czy defektów fizycznych.

  W różnych systemach etnokulturowych zdrowie bywa definiowane różnie, tak jak samo zdrowie zróżnicowane jest w perspektywie historycznej i w przestrzeni geograficznej.

  Zdrowie [wg...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /6 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie społeczne

  Patologia (gr. Patos – cierpienie; logos – nauka) – termin początkowo był używany w medycynie. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto odnosić go również do zjawisk społecznych. Tak więc szeroko rozumiana patologia to nauka o wszelkich negatywnych przejawach życia społecznego.

  Patologia społeczna (słownik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBIÓR TREŚCI MEDIALNYCH

  Odbiór – całokształt różnorodnych procesów psychicznych, zachodzących w odbiorcy poszczególnych treści, których nosicielami są teksty, obrazy, itd.

  Aspekt poznawczy – zdolność do odzwierciedlania w świadomości odbiorców treści zawartych w określonych przekazach; proces, w którym człowiek uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /7 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - Hipoteza oddziaływania środków masowych

  - różnic wiedzy - Mimo powszechnej dostępności środków masowego komunikowania i wy­równania szans w dostępie do nich, odbiór przekazów jest znacznie zróżnico­wany. Z mass mediów znacznie więcej korzystają ludzie z wyższym wykształ­ceniem i o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, niż osoby należące...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - IV FAZA – NEGOCJOWANY WPŁYW MEDIÓW

  - od 70 lat XX w. i trwa nadal

  - dostrzeganie siły mediów i odbiorców

  Inne teorie mediów:

  a) Stereotypów

  - w przekazach media pokazują portrety różnych ludzi

  - portrety ludzi są podobnie pokazywane w różnych mediach

  b) Akumulacji minimalnych efektów medialnych

  - przekazywanie informacji o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt

Do góry