Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawa dzieci jako uczniów

  -  prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny szkolnej,

  -  prawo do opieki wychowawczej  i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy: fizycznej, psychicznej, ochronę poszanowania godności,  

  -  Prawo do  życzliwego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do podmiotowego traktowania

  To jedno z fundamentalnych praw człowieka, które w przypadku  dziecka ograniczone jest zastrzeżeniem zdolności do kształtowania własnych poglądów uwarunkowanej wiekiem i stopniem dojrzałości dziecka. W pełni wyraża je art. 12 Konwencji:

  „1. Państwa-Strony zapewnią dziecku, które jest zdolne do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do rozwoju i usamodzielnienia

  Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mają prawo do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień, w tym prawo do korzystania z różnych form zabaw i wypoczynku. Pobyt w rodzinie zastępczej powinien przygotować dzieci do samodzielnego życia, tak by z chwilą osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do informacji

  Prawo to w rozumieniu określonym w art. 13 Konwencji dotyczy swobody dziecka w dostępie  do informacji, prawa do kształtowania własnych poglądów w oparciu o samodzielną percepcję różnorodnych źródeł informacji:

  „1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do praktyk religijnych

  Treść tego prawa wynika z przekonania,  że przy wyborze odpowiedniej formy pieczy zastępczej należy zagwarantować dziecku ciągłość wychowania z poszanowaniem jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej (art. 20 Konwencji). O  światopoglądzie dziecka decydują jego rodzice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do prywatności

  Prawo to znajduje właściwy wyraz w normie konstytucyjnej: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego, rodzinnego i dobrego  imienia oraz do decydowania o swoim  życiu osobistym” (art. 47 Konstytucji).

  Na treść tego prawa w przypadku wychowanków rodzin zastępczych składa się m.in. ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Poszanowanie godności dziecka

  Godność dziecka, tak jak każdego człowieka jest podstawą uniwersalnych katalogów praw człowieka. Jest też pojęciem prawnych zagwarantowanym  w Konstytucji: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do osobistej styczności z rodzicami i bliskimi

  Ten zapis ustawy jest realizacją prawa dziecka do osobistej styczności określonego w Konwencji  o prawach dziecka (art. 9). To także realizacja prawa rodziców do styczności ze swoim dzieckiem  w sytuacji, gdy pomimo ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nie zostali oni pozbawieni prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo stałości opieki

  To zobowiązanie do podjęcia, w możliwie jak najkrótszym czasie, wiążących decyzji dotyczących przyszłości dziecka. To zobowiązanie do skrócenia pobytu dziecka w opiece zastępczej,  z optymalnym rozeznaniem możliwości jego powrotu do rodziny  (reintegracja rodziny) lub określeniem najlepszej formy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do wychowania w rodzinie

  Fundamentalne prawo zobowiązujące instytucje publiczne do podejmowania wszelkich działań  na rzecz powrotu dziecka z form zastępczych do rodziny. Prawo to podkreśla subsydiarny wobec rodziny charakter form pieczy zastępczej oraz preferuje rodzinne formy pieczy zastępczej nad formami instytucjonalnymi.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry