Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - DOM DZIECKA

  Internatowy zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat pozbawionych opieki rodziny. Zadaniem d.dz. jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego, pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, umożliwienie wykonania obowiązku szkolnego i zdobycia zawodu, przygotowanie do samodzielnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - DOM MAŁEGO DZIECKA

  Prowadzona przez wydział zdrowia placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci do lat 3, którym rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić warunków do normalnego rozwoju. Do d.m.dz. może być przyjęta karmiąca matka wraz z dzieckiem, a także kobieta w 7 miesiącu ciąży. Po ukończeniu 3 lat wychowankowie d...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - RODZINA ZASTĘPCZA

  Rodzina wychowująca dzieci, których rodzice nie żyją, bądź nie są w stanie ich wychowywać. Dzieci są kierowane do r.z. przez wydziały zdrowia — przy współudziale innych powołanych do tego instancji, jak np. sądy opiekuńcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze TPD. Podstawę formalną skierowania stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - RODZINA NIEPEŁNA

  Rodzina pozbawiona ojca lub matki; dość często w takiej rodzinie powstają trudności wychowawcze, związane przede wszystkim ze zmniejszoną, bo sprawowaną tylko przez jedną osobę, opieką nad dzieckiem, jak również z brakiem normalnej atmosfery wychowawczej, w której prawidłowy układ stosunków między...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - RODZINA

  Mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi — więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.

  Do głównych funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA

  Termin różnie rozumiany, np. J.W. Dawid za główne cechy o.n. („duszy") uważał miłość dusz ludzkich, potrzebę doskonałości, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, wewnętrzną prawdziwość i moralną odwagę, Z. Mysłakowski — kontaktowość nauczyciela, żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - OSOBOWOŚĆ

  Termin używany w różnych znaczeniach, najczęściej oznacza zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - SOCJALIZACJA

  [od łac. socialis — społeczny]:

  l) Ogól działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - ŚRODOWISKO

  Całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-oświatowych i instytucjonalnych — w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu ś. jest przestrzenią, w obrębie której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - ŚRODKI MASOWEGO ODDZIAŁYWANIA

  (środki masowej komunikacji) - Urządzenia przekazujące określone treści (komunikaty) poprzez kontakty pośrednie.

  Do urządzeń tych zalicza się zwykle radio, film, telewizję i prasę. Przekazują one różne treści posługując się obrazami, słowami i dźwiękami. Akt przekazywania przez jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt

Do góry