Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Gromadzenie danych obserwacyjnych

  Gromadzenie, czyli rejestrowanie danych obserwacyjnych jest równoznaczne z dokonywaniem ich zapisu możliwie w krótkim czasie po ich zaobserwowaniu. Słusznie przypomina się, że: „zapamiętane dane w wyniku obserwacji są odwrotnie proporcjonalne do logarytmu minionego czasu” (S. Lamnek, 1993, s. 295), o czym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji skategoryzowanej

  Technika obserwacji skategoryzowanej — poza dokładnie sprecyzowanym celem badawczym (lub kilkoma celami badawczymi) — uwzględnia różne kryteria zachowania się osób obserwowanych. Jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety poprawnej obserwacji

  Spełnienie podstawowych warunków poprawnej metodologicznie obserwacji pociąga za sobą co najmniej kilka jej cennych zalet, które na ogół nie przysługują innym metodom badań pedagogicznych. Otóż obserwacja jako metoda naukowa:

  — umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki i sytuacje jako przedmiot obserwacji

  Na przykład na warunki, będące przedmiotem obserwacji w klasie szkolnej, składają się m.in. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, oświetlenie, temperatura i wszystko to, co wiąże się ze stanem sanitarno-higienicznym klasy, jej wygląd estetyczny, sąsiedztwo z innymi klasami i zewnętrznym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje osób obserwowanych

  Najczęstszym, a niekiedy jedynym, przedmiotem obserwacji są reakcje osób, jakimi zainteresowany jest badacz. Niemniej jednak pomijanie wspomnianych warunków i sytuacji w postrzeganiu i opisie owych reakcji należy uznać za poważne uchybienie metodologiczne. Zapomina się wówczas, że zachowanie się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

  W przejawach zachowań osób obserwowanych można „dopatrzeć się” również pewnych procesów poznawczych i cech osobowości (por. Z. Skórny, 1965, s. 269-271). Wśród procesów poznawczych wymienia się, takie jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie, mowa, zdolność czytania, pisania, malowania i inne. Do cech...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość i planowość obserwacji

  Pierwszorzędnym warunkiem poprawnej obserwacji jest jej celowość. To znaczy, iż obserwator uświadamia sobie jasno cel, jaki pragnie się zrealizować w wyniku przeprowadzanej przez niego obserwacji. Świadomość taka ukierunkowuje go odpowiednio na to, co powinno być jej przedmiotem (S.L. Rubinsz-tejn, 1962...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

  Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne uwagi o warunkach poprawnej obserwacji

  Celem spełnienia wszystkich powyższych warunków poprawnej obserwacji zaleca się, by:

  —    obserwatorzy byli włączani w przygotowanie planowanej techniki obserwacyjnej, zwłaszcza zaś w ustalanie poszczególnych kategorii z nią związanych;

  —    znali cel podejmowanych za jej pomocą badań, a w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

  Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga:

  1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 739

  praca w formacie txt

Do góry