Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

  Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB jest miarą zależności wyrażający stosunek wieku rozwojowego do kalendarzowego:

  WSDB =

  gdzie,

  Xij – wiek rozwojowy i-tego osobnika wyznaczony za pomocą j-tego kryterium (np. morfologicznego, szkieletowego i in. ),

  Xich – wiek kalendarzowy i-tego osobnika w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie pojęć: wiek kalendarzowy, wiek biologiczny, wiek rozwojowy

  Wiek kalendarzowy nie jest i nie może być miarą dojrzałości biologicznej osobnika. Znajomość wieku kalendarzowego osobnika jest punktem wyjścia przy ocenie rozwoju fizycznego. Do obliczenia wieku kalendarzowego potrzebna jest data badania i data urodzenia dziecka. Dane przedstawiamy w postaci ułamka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

  Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

  A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

  M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

  M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

  M3 –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj metodę atlasową i punktową w ocenie wieku kostnego

  Istnieją dwie zasadnicze ze grupy metod oceny wieku kostnego: jednosegmentowe – oceny dokonujemy na podstawie jednego odcinka ciała, opierając się na założeniu, że zaawansowanie procesu kostnienia jest zbliżone we wszystkich częściach ciała; wielosegmentowe, w przypadku których oceny dokonuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

  W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

  - pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

  - stadium wzrostu,

  - kształtowanie się nasad,

  - osiągnięcie ostatecznego kształtu,

  - zespolenie się nasad z trzonem.

  Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz kryteria określania wieku rozwojowego?

  Rozwojowy (fizjologiczny) W wiek dziecka można oceniać na podstawie wielu różnych cech. Najczęściej przy określaniu wieku rozwojowego (fizjologicznego) posługujemy się następującymi kryteriami:

  1) wiekiem morfologicznym (sylwetki),

  2) wiekiem kostnym (szkieletowym),

  3) wiekiem zębowym,

  4) wiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak obliczamy wartości unormowane cech i do czego one służą

  Jeżeli odejmiemy od każdej obserwacji (xi) średnią arytmetyczną ( ) i podzielimy tę różnicę przez odchylenie standardowe (s), to otrzymamy wartości unormowane cechy X:

  Wartości unormowane (standaryzowane) mogą być dodatnie i ujemne. Wartość unormowana będzie ujemna wtedy, gdy sam pomiar jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

  Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

  Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

  1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

  Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

  Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry