Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

  Metodą najbardziej obiecującą w badaniach pedagogicznych jest z pewnością eksperyment, nazywany często eksperymentem pedagogicznym. Pomimo to

  — zwłaszcza w ostatnich latach — nie cieszy się on zbyt wielką popularnością

  i stosowany jest raczej opornie. Składa się na to kilka przyczyn. Jednąz nich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowywanie i interpretacja danych obserwacyjnych

  Zgromadzony materiał obserwacyjny wymaga następnie starannego uporządkowania po to, by poddać go z kolei wnikliwej interpretacji. Uporządkowanie czy opracowywanie zarejestrowanych uprzednio danych obserwacyjnych jest na ogół równoznaczne z odpowiednim ich ustrukturalizowaniem, tj. zgodnie z przyświecającymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /11 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna wartość poznawcza obserwacji

  Na ogół nikt specjalnie nie wątpi, że obserwacja nie jest metodą naukową, na której można bezwzględnie polegać. Cechują ją różnorodne ograniczenia pod względem możliwości poznawczych. Ograniczenia takie dotyczą wprawdzie każdej metody naukowej, w przypadku jednak obserwacji są one szczególnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji próbek czasowych

  Zbliżoną do techniki obserwacji skategoryzowanej jest technika obserwacji próbek czasowych. Dotyczy ona — tak samo jak tamta — określonych kategorii interesującego badacza zjawiska, ale różni się od techniki obserwacji kategoryzowanej tym, że odbywa się w ciągu niedługich jednostek (próbek) czasowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotykane błędy w obserwacji

  Błędy, jakie popełniamy w obserwacji, mogą być różnego rodzaju. Są nimi m.in,:

  —    przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania się,

  —    powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń,

  —    prowadzenie ich z pozycji zbyt odległego (formalnego) dystansu,

  —    niekompletność i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji dorywczej

  Technika obserwacji dorywczej występuje w literaturze psychologicznej pod nazwą obserwacji anegdotycznej. Może być z powodzeniem wykorzystana zwłaszcza w pracy badawczej nauczycieli. Polega ona na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się uczniów, które — według osobistego uznania nauczyciela —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie celu

  Wstępnym i niezmiernie ważnym krokiem w konstruowaniu każdej ze skal ocen jest zdanie sobie sprawy z tego, co możemy, a czego nie możemy poznać za ich pomocą. Otóż skale ocen pozwalająpoznać przede wszystkim opinie dotyczące obserwowalnych cech zachowania. Przeto nie powinno się ich używać (zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika dzienniczków obserwacyjnych

  Technika dzienniczków obserwacyjnych polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego okresu czasu. Okres ten trwał niekiedy od urodzenia dziecka poprzez jego lata wcze-snodziecięce, a kończył się na latach młodzieńczych. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór cech

  Z kolei rzeczą niezmiernie ważną w konstruowaniu skal ocen jest wybór określonej cechy, a najczęściej całego zespołu cech, które pragniemy poddać ocenie. Ustalony poprzednio cel badań nie wystarcza; zarysowuje on jedynie kierunek badań, zgodnie z którym dokonujemy wyboru określonych cech. Cel badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

  Technika obserwacji fotograficznej dotyczy całokształtu zachowania się osoby obserwowanej w ściśle określonej sytuacji i czasie. Charakterystyczną jej cechąjest „fotograficzna szczegółowość” zarówno w spostrzeganiu danego zachowania, jak i jego zaprotokołowania. W zastosowaniu jej postuluje się, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 455

  praca w formacie txt

Do góry