Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty pisane, cyfrowe i obrazowe

  Z uwagi na formę dokumentów, czyli sposób wyrażania zawartych w nich treści, dzieli się je na dokumenty pisane (werbalne), cyfrowe (statystyczne) i obrazowe lub obrazowo-dźwiękowe.

  Dokumenty pisane obejmują m.in.:

  1.    Protokoły i sprawozdania z posiedzeń rad pedagogicznych, komitetów rodzicielskich i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy sondowanie opinii. Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dzienników

  Nie mniej użyteczną w badaniach pedagogicznych — niż analiza wypracowań —jest bezsprzecznie także analiza dzienników. Za jej prekursora uważa się Charlotte Buhler, która nie tylko wykorzystała ją po raz pierwszy w badaniach naukowych, lecz podjęła się również próby teoretycznej jej podbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty zastane i intencjonalnie tworzone

  Dokumenty ze względu na ich pochodzenie dzieli się na dokumenty zastane (przypadkowe) i intencjonalnie tworzone (systematyczne). Klasyfikacja taka ma swoje głębsze uzasadnienie, pomimo że „nazywanie dokumentem czegoś, co specjalnie dla celów badawczych stworzono, zdaje się być niezgodne z naszym poczuciem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychometryczna analiza rysunków

  Analiza rysunków, wsparta na badaniach psychometry cznych, polega na posługiwaniu się podczas niej bardziej uszczegółowionymi kryteriami oceny analizowanych wytworów. Obowiązuje w niej więc bliżej skonkretyzowane podejście do wyrażonych ocen i opinii o danym rysunku w porównaniu z analizą opisową. Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty oficjalne i osobiste

  Znane są także — oprócz omówionych wcześniej — inne rodzaje dokumentów, wyróżnione np. ze względu na ich „urzędowe” usankcjonowanie lub brak takiego usankcjonowania. Mówi się wtedy o dokumentach oficjalnych (o charakterze państwowym czy urzędowym) i dokumentach osobistych (nieoficjalnych).

  Dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika uszeregowania rangowego

  Mało na ogół wykorzystywaną techniką socjometrycznąjest technika szeregowania rangowego. Polega ona na tym, że każda z osób badanych wymienia np. nazwiska (lub także imiona) wszystkich członków określonej grupy kolejno według ściśle określonego kryterium oceny, tzn. poczynając od osób, które...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kryteriów socjometrycznych

  Rozumiane w ten sposób kryteria —jak twierdzi N.E. Gronlund (1959) — mogą być różnego rodzaju. Rozróżnia on:

  —    kryteria ogólne, tj. odwołujące się do jakiejś szerszej dziedziny aktywności człowieka bez bliższego precyzowania typu interakcji, i kryteria szczegółowe odnoszące się do ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

  Odwołując się do metody socjometiycznej wraz z poszczególnymi jej technikami, warto pamiętać o niektórych przynajmniej jej ograniczeniach poznawczych. Przede wszystkim przeprowadzone za jej pomocą badania odzwierciedlają tylko i wyłącznie aktualnie panujące w grupie stosunki interpersonalne, w tym także...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki poprawności kryteriów socjometrycznych

  Wszystkie wspomniane kryteria zapewniają tym lepsze wyniki badań socjometrycznych — zdaniem N.E. Gronlunda — im bardziej:

  —    niedwuznacznie wskazują na rodzaj i istotę aktywności, zgodnie z którą osoby badane mają dokonać wyboru;

  —    dotyczą czynności lub sytuacji dobrze znanych członkom badanej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry