Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZABURZENIA ZACHOWANIA

  Zaburzenia zachowania u dzieci można zaobserwować w różnych objawach ich funkcjonowania. W przedstawionym programie wyodrębniono cztery takie obszary. Zaburzenia zachowania ujawniają się w:

  Relacjach z rówieśnikami (ja – rówieśnicy)

  Relacjach z osobami dorosłymi (ja – dorośli)

  Relacjach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Zajęcia socjoterapeutyczne są organizowane dla uczniów szkół podstawowych, u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment - Eksperyment jako metoda analizy zależności przyczynowych

  Eksperyment można uznać za najszlachetniejszą z metod badaw­czych, ponieważ pozwala dochodzić uwarunkowań przyczynowych. Nie podejmując dyskusji nad pojęciem przyczynowości, przyjmiemy za podstawę następującą definicję pragmatyczną: dwie lub więcej zmiennych łączy związek przyczynowy, jeżeli ich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza treści - Założenia i ogólna problematyka analizy treści

  Język jest nie tylko istotnym warunkiem działania społecznego w tej mierze, w jakiej polega ono na komunikowaniu znaczeń, ale sama czynność posługiwania się językiem — mówienie i pisanie — należy do kategorii zachowań społecznych. W tym, co mówią i piszą, ludzie dają świadectwo swoim dążeniom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /8 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie panelowe - Istota i zastosowanie badań panelowych

  Badanie panelowe polega na tym, że pewna liczba osób lub in­nych jednostek badawczych zostaje przynajmniej dwukrotnie w pew­nym odstępie czasu poddana pomiarom (obserwacji, badaniom an­kietowym) ze względu na tę samą cechę. Badanie panelowe jest rodza­jem analizy trendu. Jego celem jest uchwycenie dynamiki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjometria - Zastosowanie metody socjometrycznej

  Metoda socjometryczna służy do badania określonych aspektów struktury stosunków społecznych w grupie. Zapoczątkował ją w 1934 r. Jacob L. Moreno, a następnie doskonaliło wielu innych badaczy. W poniższym omówieniu pominiemy uboczny cel terapeutyczny, jaki metodzie tej przypisywał Moreno i kilku jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad socjologiczny - Wywiad socjologiczny jako metoda zbierania danych

  Metodą wywiadu zbiera się dane jednostkowe, aby następnie uzyskać z nich dane zagregowane. Znaczy to, że pytania zadaje się wprawdzie pojedynczym osobom, ale badacza interesują cechy zbior­cze klas, grup bądź typów ludzkich. Celem jest przy tym nie tylko opis, lecz także ujawnienie lub sprawdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /11 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody obserwacji - Obserwacja jako sposób gromadzenia danych

  Terminem obserwacja określa się najrozmaitsze, po części całko­wicie różne sposoby uzyskiwania danych. Należy do nich zarówno obserwacja uczestnicząca, taka jaką posługuje się etnologia, antropo­logia społeczna i kulturowa, przede wszystkim w studiach nad sto­sunkowo nieskomplikowanymi pierwotnymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /11 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zainteresowania badawcze andragogiki specjalnej

  Zainteresowania i procedury badawcze andragogiki specjalnej nawiązują zwłaszcza do dorobku pedagogiki specjalnej, andragogiki, pedagogiki spo­łecznej, pedagogiki pracy oraz takich nauk współdziałających, jak: psycholo­gia, socjologia, nauki medyczne, prawo. Podstawą są tu badania interdyscy­plinarne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /4 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zagadnienia prawne

  Wśród prawnych uregulowań znaczących dla edukacji osób dorosłych niepełnosprawnych warto wymienić: 1) ustawę z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (D.U. Nr 46, póz. 201) -zmienioną przez 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo­wej i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt

Do góry