Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Przed jakimi zadaniami stoi współcześnie pedagogika społeczna

  * Zajmowanie się instytucjami, które osobom i zbiorowością w różnym wieku udzielają wymaganej opieki i pomocy.

  * Działanie, tworzenie, przebudowywanie środowiska jednostki- jak postępować , jak zmierzać do wytyczonego celu.

  * Organizowanie środowiska wychowawczego. Analiza warunków umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola pedagogiki społecznej w realizacji potrzeb ludzkich

  POTRZEBY LUDZKIE oznaczają brak czegoś, wprowadzający jednostkę w niepożądany stan, będący zwykle motywem do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeb.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wychowanie równoległe

  WYCHOWANIE RÓWNOLEGŁE szerszy krąg oddziaływań niż oddziaływania pozaszkolnych instytucji wychowawczych. Pojęcie to wiążemy z całością wpływów oddziałujących na młodą generację poza szkołą, łącznie z kontaktami społecznymi i kulturowymi w środowisku oraz środkami masowego przekazu.

  Obok...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy, że wychowanie jest zjawiskiem społecznym

  WYCHOWANIE – działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu, szkoły i innych instytucji, grupa społeczna (środowiska wychowawcze )

  Albo - proces polegający na podejmowaniu szeregu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem zainteresowania pedagogiki społecznej

  Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób pośredni np., przez media. Skupia się na tym jak środowisko wpływa na wychowanie, analizuje warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień etapy pracy w metodzie grupowej

  A. Kamiński jest to metoda pracy socjalnej , a także wychowawczej , w której „... wychowawca (pracownik socjalny) ma przed sobą zespolony przez wspólne zadanie zbiór osób ; wiąże go nie tylko ‘dialog’ z pojedynczymi członkami tej zbiorowości - jego talent wychowawczy wyraża się w umiejętnościach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady stosowania metody indywidualnych przypadków?

  Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań , polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich , uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze , lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są etapy organizowania pracy środowiskowej

  Przez organizowanie środowiska- w ujęciu pedagogiki społecznej- należy rozumieć wytwarzanie bodźców wychowawczo wartościowych oraz kompensowanie wpływów ujemnych. Aktualizując w środowisku pozytywne bodźce rozwojowe np. przez powoływanie i organizowanie instytucji wychowawczych ( świetlice, kluby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cele pracy w metodzie organizowania środowiska lokalnego

  Celem zasadniczym organizowania środowiska jest wspomaganie rozwoju. Otoczenie powinno stwarzać możliwości i warunki, aby każdy człowiek mógł w nim realizować określone racjami rozumu aspiracje. Wtórne cele organizacji środowiska- to cele opiekuńcze oraz wyrównywanie braków czyli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto był twórcą pojęcia siły społeczne i co to oznacza

  SIŁY SPOŁECZNE (H. Radlińska) .

  Siły społeczne są to aktualnie ujawniające się albo ukryte potencjalne wartości jednostek i grup społecznych , urządzeń i instytucji , dające pedagogowi społecznemu oparcie w jego pracach , jeśli zostaną one zaktywizowane i staną się czynnikami przewodnimi w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt

Do góry