Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeba badań ilościowych w pedagogice

  Badania ilościowe w pedagogice, zgodne z pozytywistycznym lub neopozy-tywistycznym paradygmatem postępowania badawczego, zaczęto stosować na szerszą skalę dopiero mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX wieku. Usiłowano w ten sposób nadrobić braki wiedzy z lat poprzednich. Niestety zamiar ten nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komplementarność badań ilościowych i jakościowych

  Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe mają do odegrania w pedagogice doniosłą rolę. Pomimo to jedni pedagodzy skłaniają się bardziej do prowadzenia badań ilościowych niż jakościowych i vice versa. Niektórzy zaś kwestionują możliwość jakichkolwiek badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metodologia badań pedagogicznych?

  Najogólniej mówiąc, metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie w miarę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uprawiania metodologii badań pedagogicznych

  Na ogół mówi się o dwojakim sposobie uprawiania metodologii badań pedagogicznych — podobnie zresztą jak w przypadku innych badań naukowych, tj. w sposób opisowy lub normatywny. Metodologia uprawiana w sposób opisowy zajmuje się faktycznie stosowanymi sposobami w postępowaniu badawczym. To znaczy, interesuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność metodologii badań pedagogicznych

  Metodologia badań pedagogicznych ma niewątpliwie do odegrania doniosłą rolę w skutecznym postępowaniu badawczym na gruncie pedagogiki. Bez bliższej znajomości wiedzy metodologicznej niemożliwe jest poprawne konstruowanie i przeprowadzanie badań na jakikolwiek temat. Nieliczenie się z zaleceniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podejście pluralistyczne?

  Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, iż w pluralistycznym podejściu badawczym uznaje się za celowe zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. To oznacza, że badacz nie ogranicza się wyłącznie do ilościowego lub jakościowego opisu czy analizy badanych faktów, zjawisk, procesów, zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagodzy ze znajomością języka niemieckiego

  O tym, że naszym zachodnim sąsiadom brakuje wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym ostatnio jest dość głośno. Okazuje się jednak, że Niemcy cierpią również na deficyt pracowników oświaty – w tym nauczycieli w przedszkolach.

  W Niemczech każde dziecko powyżej 3 roku życia może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /przedszkolanki Dodano /09.01.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Jak mówić o prawach dziecka?

  Prawa dzieci to nie paragrafy i ich  łamanie. To konkretne, realne sytuacje, to określone normy zachowania i podejmowane działania. Prawa te realizowane są w konkretnej rzeczywistości  i konkretnych środowiskach: w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej,  z aktywnym uczestnictwem dzieci i młodzieży. ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /5 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Czy w Polsce można bić dzieci?

  Konwencja o prawach dziecka: Każde dziecko ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy (art.: 2, 19, 28, 34, 35, 37, 39).  

  Zakaz stosowania kar cielesnych wynika jednoznacznie z przepisów Konstytucji RP, która w art. 40 zakazuje tortur, okrutnego, nieludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Obowiązki dziecka

  Obowiązki dziecka wynikają z ról jakie pełni: roli ucznia, członka rodziny, wychowanka placówki, członka jakiejś społeczności, uczestnika zajęć itp.   

  Obowiązki wynikają ze specyfiki danego środowiska i roli jaką w nim pełni dziecko. Jest to np. obowiązek:

  -  Aktywnego uczestnictwa w  życiu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt

Do góry