Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Spotykane błędy w obserwacji

  Błędy, jakie popełniamy w obserwacji, mogą być różnego rodzaju. Są nimi m.in,:

  —    przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania się,

  —    powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń,

  —    prowadzenie ich z pozycji zbyt odległego (formalnego) dystansu,

  —    niekompletność i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety poprawnej obserwacji

  Spełnienie podstawowych warunków poprawnej metodologicznie obserwacji pociąga za sobą co najmniej kilka jej cennych zalet, które na ogół nie przysługują innym metodom badań pedagogicznych. Otóż obserwacja jako metoda naukowa:

  — umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki i sytuacje jako przedmiot obserwacji

  Na przykład na warunki, będące przedmiotem obserwacji w klasie szkolnej, składają się m.in. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, oświetlenie, temperatura i wszystko to, co wiąże się ze stanem sanitarno-higienicznym klasy, jej wygląd estetyczny, sąsiedztwo z innymi klasami i zewnętrznym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje osób obserwowanych

  Najczęstszym, a niekiedy jedynym, przedmiotem obserwacji są reakcje osób, jakimi zainteresowany jest badacz. Niemniej jednak pomijanie wspomnianych warunków i sytuacji w postrzeganiu i opisie owych reakcji należy uznać za poważne uchybienie metodologiczne. Zapomina się wówczas, że zachowanie się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

  W przejawach zachowań osób obserwowanych można „dopatrzeć się” również pewnych procesów poznawczych i cech osobowości (por. Z. Skórny, 1965, s. 269-271). Wśród procesów poznawczych wymienia się, takie jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie, mowa, zdolność czytania, pisania, malowania i inne. Do cech...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji skategoryzowanej

  Technika obserwacji skategoryzowanej — poza dokładnie sprecyzowanym celem badawczym (lub kilkoma celami badawczymi) — uwzględnia różne kryteria zachowania się osób obserwowanych. Jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

  Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga:

  1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

  Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

  Obserwacja z uwagi na stopień jej ustrukturalizowania (standaryzacji) przybiera zwykle postać obserwacji ustrukturalizowanej lub nieustrukturalizowanej, nazywanej także obserwacją standaryzowaną albo niestandaryzowaną. Obserwacja ustrukturalizowana (standaryzowana) polega na obserwowaniu osób nie tylko pod...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja jawna i ukryta

  Stosowanymi w badaniach pedagogicznych rodzajami obserwacji, wyodrębnionymi ze względu na stopień jej jawności (otwartości), są również obserwacja jawna i ukryta. W obserwacji jawnej obserwator występuje oficjalnie jako badacz. To znaczy, osoby badane wiedzą że są przez niego obserwowane. W sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 891

  praca w formacie txt

Do góry