Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rozmowa i wywiad kliniczny

  Jest to podstawowa metoda diagnozy psychologicznej. Sprawny diagnosta podczas rozmowy-wywiadu może zebrać wiele informacji o swoim rozmówcy. Źródłem informacji jest nie tylko treść rozmowy, ale także sposób mówienia, postawa, brzmienie głosu, pozycja ciała, stopień unikania kontaktu wzrokowego itp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  To termin odnoszący się do szerokiej grupy zaburzeń emocjonalnych. W nowoczesnej psycho­patologii i psychiatrii często odchodzi się do tego pojęcia, wprowadzając w to miejsce grupę zaburzeń związanych z lękiem. Objawem osiowym w tych zaburzeniach jest lęk. Osoba zaburzona stosuje szereg mechani­zmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest istotnym elementem każdej diagnozy psychologicznej. Niezależnie od stosowanej metod) badania psychologicznego, człowiek badany w jakiś sposób reaguje na sytuację samego bada­nia. Te jego reakcje, czy postawy są cenną informacją diagnostyczną. W niektórych sytuacjach stosuje się obserwację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja

  Depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych jest bardzo zróżnicowana. W największym uproszczeniu można mówić o depresji egzogennej, zwanej też reaktywną (przyczyn dopatruje się w sferze zdarzeń, które spotkały człowieka chorego) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test i kwestionariusz psychologiczny

  Jest to metoda pomiaru ilościowego dokładnie określonych funkcji psychicznych. Wyróżnia się wiele grup testów np. inteligencji, osobowości. Wynik testu jest wartością liczbową, któr^ porównuje się z wynikami innych członków społeczeństwa, do którego należy badany (czyi: z tzw. normami). Dzięki temu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatologia

  Przedmiotem psychopatologii są zaburzenia zachowania. Każde ludzkie działanie ma swój psychologiczny mechanizm ukierunkowujący to działanie na cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie czynności. Z punktu widzenia psychologicznego, ludzkie zachowanie czy działanie spełnia dwie funkcje: - zmierza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizofrenia

  Istnieje przynajmiej kilka typów schizofrenii różniących się objawami. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że przyczyny warunkujące powstawanie tej choroby mieszczą się w sferze biologii i sferze psychospołecznej. Mimo różnic w obrazie klinicznym, etiologii i poszczegól­nych rodzajów schizofrenii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy inteligencji

  Można stwierdzić, za prof. J. Strelauem, że inteligencja jest to ważny czynnik współdeterminu-jący efektywność działań, które wymagają udziału typowo ludzkich procesów poznawczych (rozumowania, wnioskowania, myślenia abstrakcyjnego, planowania, itp). Ten właśnie czynn:-. mierzą testy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologowie kliniczni

  Psychologowie kliniczni zajmują się psychoterapią, koncentrują się na zaburzeniach zachowa­nia. W szerszym ujęciu psychologia kliniczna zajmuje się ludźmi znajdującymi się w specyfi­cznych sytuacjach życiowych (np. choroba somatyczna, uwięzienie) - nie tylko wtedy gdy u tych ludzi wystąpi zaburzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test osobowości MMPI

  Autorami testu MMPI są: psycholog Starkę R. Hathaway oraz neuropsychiatra J. Charnley Mc Kinley z Uniwersytetu Minnesota. Twórcy testu w oparciu o doświadczenie kliniczne, znajo­mość badań dotyczących psychopatologii oraz analizę statystyczną, wybrali z dużej ilości hipotetycznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /6 227

  praca w formacie txt

Do góry