Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi)

  Elementy upostaciowane krwi stanowią około 45% objętości krwi. Do elementów upostacio­wanych krwi zalicza się: ■ krwinki czerwone (erytrocyty). Krwinki te zawierają hemoglobinę i są odpowiedzialne głównie za transport tlenu z. płuc do tkanek ustrój u; ■ krwinki białe (leukocyt}, i. wśród których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ravena

  Test Ravena jest testem badającym procesy poznawcze - tzw. zdolność do edukcji, czyli do poprawnego, logicznego myślenia, możliwie niezależną od doświadczenia jednostki. Badanie jest sprawdzianem, w jakim stopniu osoba badana potrafi wychwycić relację między elemen­tami wzoru (matrycy) i wskazać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osocze

  Osocze jest płynną częścią krwi - tzn. częścią krwi pozbawioną elementów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W próbce krwi pobranej od pacjenta, osocze krwi daje się łatwo oddzielić od elementów upostaciowanych krwi poprzez wirowanie. Osocze krwi składa się z wody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ravena - opis badania

  Badania można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Wersja grupowa jest wersją bar­dziej ekonomiczną, stąd chętnie jest wykorzy­stywana - szczególnie, gdy występuje konieczność przeprowadzenia diagnozy w du­żej grupie osób. Badani otrzymują 60 matryc - na każdej matrycy brak jest fragmentu rysun­ku -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygen

  Antygen jest to każda substancja, która ma zdolność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z produktem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu przeciwciała mogą krążyć jako wolne w osoczu krwi lub być związane na powierzchni limfocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha

  Główne założenia, na których oparł sięH. Rorschach, konstruując swoją, metodę pochodzą z psychoanalitycznej teorii osobowości. Autor zakłada, że bodźce oddziaływujące na osobę są przez nią organizowane zależnie od posiadanych specyficznych potrzeb, motywacji, wewnę­trznych konfliktów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwciała

  Przeciwciała są to substancje białkowe wytworzone przez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one zdolność reagowania z antygenem - tzn.. że poszczególne przeciwciała łączą się jedynie ze ściśle określonym antygenem. Przeciwciała są wydzielane przez limfocyty (tzw. limfocyty B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha - opis badania

  Przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologi­czną. Badanie odbywa się jedynie w obecności psychologa. Badanemu prezentowane jest kolejno 10 kart, na których przedstawione są rysunki stworzone z. plam atramentowych (np. ryc. 15-3). Badany proszony jest o opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi

  Krwinki czerwone każdego człowieka posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tzw. układy grupowe antygenów. Wprowadzenie drogą pozajelitową (np. poprzez transfuzję krwi) antygenu (krwinek czerwo­nych) z określonego układu grupowego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bentona

  Badanemu pokazuje się 10 kartek. Istnieją róż­ne wersje sposobu badania tym testem: badany rysuje z pamięci po oglądaniu kartki przez 5 do 10 sekund, lub odwzorowuje rysunek mając go przed sobą, lub też ogląda rysunek przez 10 sekund i przystępuje do rysowania wzoru po 15 sekundach przerwy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt

Do góry