Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Afazja

  Zaburzenie mowy wynika­jące z uszkodzenia mózgu. W klasycz­nym podziale rozróżnia się a. motoryczną i sensoryczną. Pierwsza dotyczy ograniczenia lub zniesienia zdolności wypowiadania się; zwana jest też a. ruchową. Została opisana po raz pierwszy w 1861 r. przez francuskiego neurologa P. Broca, który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna osób niepełno­sprawnych

  Przystosowanie do wa­runków życiowych zmienionych wsku­tek kalectwa i przez to wymagają­cych zmodyfikowania własnych postaw osoby niepełnosprawnej; także odpo­wiednie zmiany stosunku, jaki prze­jawia najbliższe otoczenie. Mimo za­kończonego procesu rehabilitacji lecz­niczej inwalida może nie uzyskiwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja starego człowieka

  Naby­wanie przez ustrój zdolności do życia w określonym środowisku. Jednym z kryteriów medycznych i psycholo­gicznych starości jest przebieg procesu adaptacji. Wraz ze starzeniem się czas adaptacji sukcesywnie wydłuża się. Adaptacja psychiczna człowieka stare­go, jej czas i skuteczność zależą: od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja zawodowa inwalidów

  Waż­ny element rehabilitacji zawodowej polegający na przystosowaniu się inwa­lidów do wymagań pracy i środowiska pracy. Odnosi się ona w szczególności do młodych inwalidów, przystępują­cych po raz pierwszy do pracy lub inwalidów zmieniających pracę. A. z. przejawia się w efektywnym wykony­waniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abulia

  Upośledzenie zdolności do podejmowania decyzji i działania. Wy­stępuje w tzw. zespole apatyczno-abulicznym, w depresjach, zespo­łach psychoorganicznych, szczególnie przy uszkodzeniu płatów czołowych mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  Przystosowanie; w zna­czeniu ogólnym : 1) adekwatna zmiana zachowania w zależności od określo­nej sytuacji i warunków życiowych, pozwalająca na optymalne funkcjono­wanie; 2) reakcja przystosowawcza do określonej sytuacji bodźcowej. Po­jęcie a. występuje w różnych naukach: biologii, psychologii i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja psychiczna

  Wodniesieniu do osób niepełnosprawnych (inwali­dów) — proces wewnętrznych prze­mian (psychicznych), który zapewnia im funkcjonowanie w warunkach nie­pełnosprawności (inwalidztwa). Prze­biega on; 1) w sferze intelektual­nej — polega na modyfikacji wyobra­żeń, pojęć i sądów o samym sobie i. otaczającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abazja

  Niemożność chodzenia lub zaburzenia chodu z tendencją do pada­nia w tył, często z -> astazją. Może występować jako konwersyjny objaw w nerwicy histerycznej, a także w cho­robach móżdżku i płatów czołowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracje chromosomów

   Nieprawi­dłowe przemieszczenie się (translokacja), zmiany w budowie (delecja), po­siadanie niewłaściwej liczby ch. (poliploidia). Niekiedy z a. ch. łączy się obecność pewnych charakterystycz­nych cech dermatoglifo w (linii papi­larnych dłoni). A. ch. często wiążą się z upośledzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkładki ortopedyczne

  Zadaniem ich jest korygowanie rozwijających się zniekształceń stóp (u dzieci) lub ochrona przeciążonego aparatu więzadlowo-mięś-niowego stopy bolesnej (u dorosłych). Istnieje wiele rodzajów wkładek ortopedycznych, korygujących, odciążających i stabilizujących stopy czy poszczególne jej części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry