Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Akcja nieprzetartego szlaku

  Wy­korzystanie zajęć prowadzonych w ra­mach organizacji harcerskiej do od­działywań wychowawczych na dzieci i młodzież niepełnosprawną. Drużyny harcerskie organizowane są np. przy placówkach szkolnictwa specjalnego, przy szpitalach i sanatoriach, w któ­rych przebywają na leczeniu i re­habilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja ruchowa

  afazja ruchowa; a. motoryczna; a. czołowa; wybiórcze zaburzenie czyn­ności mowy, zdolności wyrażania myśli słowami. Ekspresja słowna może być całkowicie zniesiona (a. totalna) bądź w różnym stopniu zaburzona; zaburze­nie artykulacji głosek, niemożność płynnego łączenia ich w sylaby i słowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afiliacja

  afiliacja; potrzeba nawiązywania bliskich kontaktów społecznych i przynależności do kogoś lub do jakiejś grupy. A. łączy się z poczuciem, nie­pewności co do własnych przedsięwzięć i potrzebą wzmocnienia poczucia swej tożsamości. Potrzeba a. charakteryzuje osoby ze słabszym „ja".

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  afonia

  afonia; brak głosu; występuje w wy­niku takich przyczyn, jak: operacyjne usunięcie strun głosowych, pod wpływem przeciążenia narządu głosu, wsku­tek przewlekłego zapalenia krtani i z in­nych powodów. A. może też być następstwem silnych przeżyć emocjo­nalnych, pod wpływem których wy­stępuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja całkowita

  afazja całkowita; A. totalna; znie­sienie wszystkich funkcji mowy z nie­możnością porozumiewania się, także za pomocą mimiki i gestów (amimia).

  afazja totalna -> afazja całkowita

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja czuciowa

  afazja czuciowa; A. sensoryczna; a. skroniowa; a. recepcyjna; wybiórcze zaburzenie rozumienia mowy przy zachowanym słuchu i możności mówie­nia. Percepcja wypowiedzi słownej może być całkowicie zniesiona (głucho­ta słowna — całkowita niemożność identyfikacji dźwięków mowy) lub w różnym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja dynamiczna

  afazja dynamiczna; zaburzenie mo­wy spontaniczne i niemożność tworze­nia rozwiniętych wypowiedzi na żąda­ny temat, przy zachowanej zdolności powtarzania słów i lakonicznych od­powiedzi na pytania (jedna z form  afazji ruchowej).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja amnestyczna

  afazja amnestyczna; A. nominalna; anomia; zaburzenie pamięci nazw i pojęć przy zachowanej zdolności różni­cowania znaczenia słów i łatwej aktua­lizacji nazwy po podpowiedzeniu pierwszej sylaby.

   

  afazja nominalna -> afazja amne­styczna

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adiadochokineza

  Niemożność wy­konania lub — częściej — spowolnie­nie ruchów naprzemiennych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerosoloterapia;

  Stosowanie w celach leczniczych do inhalacji leków i innych substancji (sole) rozpuszczonych w wo­dzie. Roztwór jest rozpylany w taki sposób, aby otrzymać cząsteczki o średnicy ok. 1 mikrometra (aerosol).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry