Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ambiwalencja uczuć

  ambiwalencja uczuć; zmieniające się bez logicznego uzasadnienia reakcje uczuciowe, stanowią jeden z charak­terystycznych objawów schorzenia psy­chicznego. A. u. może powodować poważniejsze trudności w kontrolo­waniu interakcji społecznych i ograni­cza zdolność przystosowania się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja mięśni

  alkoholizacja mięśni; wstrzykiwanie 30-procentowego alkoholu w punkty motoryczne mięśni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego; organizacja mająca duży wkład w roz­wój badań związanych z różnymi aspektami diagnozy, wychowania, le­czenia i rehabilitacji osób upośledzo­nych umysłowo. Z inicjatywy tego towarzystwa opracowane zostały rozmaite metody oceny (m. in. Skala...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja nerwów i zwojów

  alkoholizacja nerwów i zwojów; nastrzykiwanie odcinka nerwu lub zwoju nerwowego 80-procentowym roztwo­rem alkoholu w celu okresowego wyłączenia jego czynności.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  akupunktura; metoda leczenia (za­pożyczona z medycyny chińskiej) za pomocą wkłuwania, w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych lub złotych igieł; a. stosowana w Polsce głównie w leczeniu zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja; objaw z kręgu zaburzeń -> pamięci, niemożność przypomnienia sobie minionych zdarzeń, może być całkowita lub częściowa. Dotyczy zwy­kle okresu, w którym występowały zaburzenia świadomości (np. po ura­zach mózgu, zatruciach, w padaczce). Może obejmować pewien okres przed chorobą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agraniatyzm

  agraniatyzm; zaburzenia w zakresie poprawnego — pod względem grama­tycznym — formułowania wypowiedzi słownych. A. występuje w niektórych zaburzeniach mowy pochodzenia ośrodkowego (mózgowego). Chory może myśleć poprawnie i wyrażać ogólny sens wypowiedzi w sposób zrozumiały, lecz nie potrafi zbudować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akrocefalia

  akrocefalia; skrócenie czaszki w wy­miarze przednio-tylnym, związane z przedwczesnym zrośnięciem szwu wieńcowego; towarzyszy mu nieraz zniekształcenie kości twarzy. A. łączy się z upośledzeniem umysłowym. Zob. też anomalie somatyczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrawacja

  agrawacja; wyolbrzymianie (świa­dome lub podświadome) przez chore­go przeżywanych dolegliwości i za­burzeń. Może występować w choro­bach somatycznych, w -> nerwicach, w -> depresji, w -> psychozach reak­tywnych i innych zaburzeniach psy­chicznych. Wystąpieniu i utrwalaniu a. sprzyja sytuacja, w której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akton

  akton; mięsień lub część (np. głowa) mięśnia, którego włókna mają jedna­kowy lub zbliżony kierunek przebiegu względem osi obrotu w stawach, ponad którymi przebiega. A. składa się z setek lub tysięcy jednostek motorycznych. Liczba pobudzonych jednostek motorycznych decyduje o wartości siłowej a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry