Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Apraksja

  apraksja; niezdolność wykonywania ruchów celowych występująca przy prawidłowym intelekcie i zachowanej sprawności rąk, wynikająca z innych przyczyn niż porażenie, brak koordy­nacji ruchowej, niedowłady. A. ideacyjna polega na zaburzeniu w tworzeniu pojęcia danego ruchu. Objawy a. występują przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astenia mózgowa

  astenia mózgowa; konsekwencja chorób zapalnych mózgu lub opon, a także innych schorzeń (ciężkich zatruć, niedożywienia, urazów mechanicznych), polegająca na osłabieniu aktywności intelektualnej dziecka. Dzieci z a. m. uczą się wolniej i z większym trudem, przejawiają większą od zdrowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropometria klasyczna

  antropometria klasyczna; polega na pomiarach ciała opartych na dobrze zdefiniowanych punktach antropome­trycznych: pomiary są wykonywane na osobie stojącej lub siedzącej, wy­prostowanej, która trzyma głowę w pozycji „frankfurckiej". Przestrzenną orientację opisu ciała ułatwia układ prostopadłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacja

  amputacja; amputatio; odcięcie; ope­racyjne usunięcie jakiegoś organu, koń­czyny lub jej części. Rozróżniamy: a. otwartą — odjęcie kończyny z pozo­stawieniem rany pooperacyjnej, zam­knięcie rany następuje w późniejszym terminie, lub też rana goi się przez ziarninowanie, oraz a. zamkniętą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anoreksja

  anoreksja; anorexia nervosa; brak łaknienia na tle psychogennym, opisa­ny po raz pierwszy przez angielskiego lekarza W. Gulla (1874). A. jest uwarunkowana, podobnie jak i inne zaburzenia psychosomatyczne, przeży­wanymi konfliktami. Do a. mogą dołączyć się zakłócenia funkcji wegeta­tywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anamneza

  anamneza; zbiór informacji na temat indywidualnych dotychczasowych lo­sów badanej osoby, zebranych za po­mocą dokładnego wywiadu, rozmowy, kwestionariusza. Dane te porównuje się z wynikami aktualnie przeprowa­dzanych badań, aby uzyskać możliwie pełny obraz prognozy

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacja mioplastyczna

  amputacja mioplastyczna; amputatio mioplastica; polega na uzyskaniu do­brze ukrwionego i bezbolesnego ki­kuta, o ustalonych i zrównoważonych przyczepach obwodowych mięśni, przez zeszycie antagonistycznych grup mięśniowych z sobą i z obwodowym odcinkiem kości. Kikut uformowany mioplastycznie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antagonista

  antagonista; w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku prze­ciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą. A. w każdym ruchu czynnym zapewnia płynność i koordynację.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anartria

  anartria; całkowita niemożność two­rzenia artykułowanych dźwięków mo­wy, spowodowana uszkodzeniem apa­ratu artykulacyjnego; mięśni warg, języka, krtani; dlatego nigdy nie wy­stępuje jako izolowany objaw, a jako element -> zespołu opuszkowego i pseudoopuszkowego. Rozumienie mowy, pismo, czytanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza akustyczna

  analiza akustyczna; rozłożenie na podstawowe parametry (częstotliwości i natężenia) zarejestrowanego na taś­mie magnetofonowej zapisu dźwięko­wego. Powstaje wówczas widmo akustyczne (spectrum) dźwięku. A. a. jest metodą pomocniczą w diagnostyce nie­których zaburzeń mowy i głosu; stoso­wana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry