Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Arsonwalizacja

  Arsonwalizacja; zabieg wykorzystu­jący prądy elektryczne wysokiej często­tliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach, głównie w naczy­niach włosowatych i zakończeniach nerwowych w skórze. Pozwala uzyskać niewielką ilość ciepła. Miejscowo stosowana w nerwobólach i zaburze­niach w obwodowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiofonologia

  audiofonologia; dziedzina wiedzy łą­cząca w sobie elementy audiologii i fonologii, starająca się badać zja­wiska percepcji i ekspresji mowy w powiązaniu z danymi dotyczącymi właściwości narządu słuchu. A. roz­winęła się w wielu krajach europejskich jako dyscyplina zajmująca się różnymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asekuracja

  asekuracja; czynności fizjoterapeuty, zapewniające bezpieczeństwo pacjen­tom podczas wykonywania ćwiczeń. Istnieje asekuracja bierna i czynna. Przy a. biernej asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu fizycznego z asekurowanym. Przy a. czynnej fizjoterapeuta cały czas podtrzymuje ćwiczącego. A. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiologia

  audiologia; nauka zajmująca się dia­gnozą, różnicowaniem oraz rehabili­tacją osób z uszkodzeniami słuchu. Tradycyjnie a. stanowi specjalność medyczną związaną najbardziej z laryngologią, lecz w ostatnich latach doniosły wkład w tę dziedzinę był dziełem fizyków, psychologów, techni­ków. A...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  asfiksja

  asfiksja; zatrzymanie oddechu u noworodka, które może spowodować zagrożenie życia lub prawidłowego rozwoju wskutek ewentualnego za­trucia mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropotechnika

  antropotechnika; w krajach anglo­saskich określana także jako inżynieria ludzka albo zhumanizowana technika. Domeną jej zainteresowania są: 1) zasięgi ruchów kończyn przy dowolnej postawie; 2) postawa ciała determino­wana przez wykonywaną czynność; 3) ruchy ciała, głównie kończyn. Me­tody pomiarowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometr

  audiometr; aparat służący do szcze­gółowej oceny stopnia i jakości ubytków słuchu. W ocenie audiometrycz­nej bierze się pod uwagę częstotliwość słyszanych tonów oraz ich natężenie. Na podstawie badania sporządza się wykres (audiogram) oparty na tych dwóch parametrach. W standardo­wych badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astazja

  astazja; niemożność utrzymania po­zycji stojącej, występuje zwykle wraz z abazją. Może stanowić objaw konwersyjny w nerwicy histerycznej, wy­stępuje także w chorobach móżdżku, płatów czołowych, błędnika.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat słuchowy

  aparat słuchowy; w potocznym rozu­mieniu urządzenie wzmacniające słuch, inaczej proteza słuchowa. Rozróżnia się a. s. indywidualne, noszone przez osoby z uszkodzonym słuchem, oraz stołowe, inaczej stacyjne, instalowane w pomieszczeniach (najczęściej w kla­sach szkolnych). Ten drugi rodzaj a. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astenia

  astenia; osłabienie odporności ner­wowej. Jedna z postaci nerwicy charak­teryzująca się zwiększoną podatnością na frustrację, niezdolnością przeciw­stawiania się przeszkodom życiowym, poddawaniem się losowi. A. według typologii Kretschmera wiąże się z po­datnością na zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry