Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Bilans energetyczny organizmu ludz­kiego

  bilans energetyczny organizmu ludz­kiego; uzależniony jest od mechaniz­mów, które z jednej strony zabezpie­czają jakość i ilość doprowadzanego pożywienia, a z drugiej regulują wiel­kość przemian energetycznych za­chodzących u człowieka. Źródłem energii dla organizmu człowieka jest utlenianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barierki

  barierki; długie poręcze wolnosto­jące, trwale przymocowane do podłoża, stosowane do nauki chodzenia w przypadkach znacznych niedowła­dów lub porażeń kończyn dolnych, niedowładów połowiczych lub za­burzeń równowagi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilanse zdrowia

  bilanse zdrowia; system okresowej oceny stanu zdrowia dzieci realizo­wany w placówkach leczniczych (pe­diatrycznych). Są to badania, których schemat został opracowany w Insty­tucie Matki i Dziecka, mające na celu wykrycie i zewidencjonowanie wszelkich poważniejszych odchyleń od normy występujących w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery architektoniczne i urbani­styczne

  bariery architektoniczne i urbani­styczne; niedostosowanie środowiska (otoczenia) osoby niepełnosprawnej do jej możliwości, utrudniające, zwła­szcza w przypadkach uszkodzonego narządu ruchu lub obniżonej wydol­ności wysiłkowej (ludzie w wieku star­szym), normalne w nim funkcjono­wanie, to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pracy

  badanie pracy; przeprowadza się dla potrzeb rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); jest to badanie czyn­ności wykonywanych przez człowieka w związku z realizacją celów produkcyjnych. Metody b. p. opierają się w większości przypadków na: 1) bez­pośrednich obserwacjach funkcjono­wania układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binet Alfred

  Binet Alfred (1857-1911); psycho­log francuski, założyciel i długoletni kierownik pierwszego we Francji La­boratorium Psychologicznego w Paryżu, twórca — wspólnie z Th. Simo­nem — pierwszej baterii testów służą­cych do oceny inteligencji dziecka; została ona opublikowana po raz pierwszy w 1905 r. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery psychologiczne w rehabili­tacji

  bariery psychologiczne w rehabili­tacji; przeszkody, jakie w rehabilitacji stwarzają niewłaściwe postawy społeczne, brak zrozumienia realnych potrzeb, praw i sytuacji osób nie­pełnosprawnych. Niedocenianie tych potrzeb i lekceważenie obowiązków, jakie ma do spełnienia wobec osób niepełnosprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balizm

  balizm; zespół ruchów mimowol­nych obejmujących mięśnie tułowia i kończyn o charakterze ruchów obro­towych. Najczęściej występuje jedno­stronnie (hemibalizm). Zob. też hiperkineza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioenergia

  bioenergia; zasób rezerw tkwiących w organizmie, które mogą być wy­korzystywane w procesie przywracania równowagi nerwowej, zachwianej lub naruszonej wskutek przeżyć streso­wych lub wyczerpania. B. jest wzmac­niana za pomocą specjalnych form oddziaływania psychoterapeutycznego, zbliżonych do relaksacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autyzm dziecięcy

  autyzm dziecięcy; zespół zaburzeń odznaczający się trudnościami w na­wiązywaniu przez dziecko kontaktu afektywnego z otoczeniem, charaktery­zujący się poważnym nieprzystosowa­niem społecznym i wymagający wczes­nej, systematycznie prowadzonej in­terwencji wychowawczej. Opisany zo­stał po raz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt

Do góry