Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Błędy wychowawcze wobec dzieci niepełnosprawnych

  błędy wychowawcze wobec dzieci niepełnosprawnych; wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych popełnia po­wszechne błędy, traktując takie dzieci jak jednostki, które trzeba wyręczać we wszelkich czynnościach. Taka po­stawa nie sprzyja wytwarzaniu poczucia samowystarczalności i ćwicze­niu się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomechanika pracy produkcyjnej

  biomechanika pracy produkcyjnej; stawia sobie następujące zadania: 1) analizę ruchów z punktu widzenia kinematyki, tj. przemieszczania się ro­botnika i jego narzędzi pracy w cyklu produkcyjnym. Ruchy ocenia się na podstawie wielkości mechanicznych, jak: droga ruchu, czas wykonywanej pracy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bowling

  bowling; gra wywodząca się z kultury anglosaskiej o dużym znaczeniu w rekreacji fizycznej. W grze uczestniczą dwie drużyny po 2 zawodników. Za­sadą gry jest umieszczenie kuli (bili) najbliżej małej kulki znajdującej się na trawie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biofeedback

  biofeedback; metoda kontrolowania własnego stanu psychofizycznego, wy­korzystująca mniej lub bardziej zło­żoną rejestrację elektrofizjologiczną w celu uzyskania optymalnego stanu re­laksacji. B. sprzyja opanowaniu umie­jętności wypoczywania i odzyskiwania sił. B. w ostatnich latach został...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo w sporcie inwalidów

  bezpieczeństwo w sporcie inwalidów; opiera się na podstawowym założeniu, że sport nie może wpływać ujemnie na stan fizyczny i psychiczny inwalidy, pogłębiać jego inwalidztwa lub powodwać nowe urazy czy kalectwa. B. w sporcie inwalidów uzależnione jest od szeregu czynników. Są to: właściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balkonik wysoki z podparciem pa­chowym

  balkonik wysoki z podparciem pa­chowym; typ balkonika do nauki chodzenia, służący pacjentom z niedo­władami znacznego stopnia, gdy funkcja kończyn górnych jest na tyle upośledzona, że nie zabezpiecza pa­cjenta przed upadkiem (np. selerosis multiplex, dystrophia musculorum pro­gressiva); pacjent musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezwład połowiczy

  bezwład połowiczy; hemiplegia; po­rażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia dróg piramidowych — najczęściej w obrębie torebki we­wnętrznej. Najczęstszą przyczyną to­rebkowego bezwładu połowiczego jest krwotok z jednej z gałązek tętnicy środkowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balkoniki z podparciami dłoniowymi

  balkoniki z podparciami dłoniowymi; służą do nauki chodzenia po prze­bytych chorobach upośledzających funkcję kończyn dolnych. Produko­wane są następujące rodzaje balko­ników: z czterema punktami pod­parcia : dwa przednie zakończone kół­kami, dwa tylne zabezpieczone na­kładkami gumowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblioterapia

  biblioterapia; jedna z metod psy­choterapii wykorzystująca różne formy twórczości literackiej (poezję, twór­czość beletrystyczną, materiały informacyjne — np. prasę, sztuki teatral­ne, film itp.) do celów terapeutycznych. Stosowana jest zarówno w psy­choterapii indywidualnej, jak i grupowej. Wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balneoterapia

  balneoterapia; metoda leczenia fizy­kalnego za pomocą naturalnych środ­ków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, słońce i powietrze. B. stosowana jest zwykle jako środek leczniczy w uzdrowiskach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry