Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ból

  ból; przykre wrażenie psychofizycz­ne stanowiące w fizjologii jeden z rodzajów czucia (czucie nociceptywne), za pośrednictwem którego organizm uzyskuje informacje o działaniu czyn­ników szkodliwych, zagrażających jego równowadze biofizycznej. Towarzyszy on prawie wszystkim procesom choro-, bowym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bionika

  bionika; nauka wykorzystująca do zastosowań technicznych i projektowa­nia rozmaitych urządzeń zjawiska za­obserwowane w świecie istot żywych. Dzięki pracom badawczo-projekto-wym z zakresu b. powstały cenne rozwiązania, oddające usługi w róż­nych działach techniki. Znane są także, oparte o zasady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinżynieria

  bioinżynieria; inżynieria biologiczna i medyczna; celem b. jest wykorzy­stanie współczesnej techniki dla po­trzeb człowieka chorego, a przede wszystkim człowieka poszkodowanego na zdrowiu, jego rehabilitacja i przy­wrócenie możliwości udziału w życiu codziennym i pracy zawodowej. Cechą dominującą b...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból, metody zwalczania

  ból, metody zwalczania; stosowane są. w zależności od rodzaju wybranej terapii. Dzielą się na m. farmakolo­giczne: doustne i pozajelitowe środki przeciwbólowe, wspomagane przez neuroleptyki, tymoleptyki i leki trankwilizujące oraz niekiedy działanie steroidów obniżających percepcję bó­lową;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioortotyka

  bioortotyka; dział bioinżynierii zaj­mujący się budową aparatów ortope­dycznych wyposażonych w mecha­nizmy sterowane miopotencjałami.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomanipulator

  biomanipulator; urządzenie tech­niczne przeznaczone do wykonywa­nia niektórych funkcji ruchowych koń­czyn górnych człowieka przy wykorzystaniu potencjałów mioelektrycznych jako źródła sterowania. W szczegól­nym przypadku jeżeli b. służy do częściowej restytucji utraconych funk­cji kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blindyzmy

  blindyzmy; bLajndyzmy; formy za­chowania się niewidomych przejawia­jące się w wykonywaniu pewnych stereotypowych, niepotrzebnych, bez­celowych ruchów lub czynności, np. kołysanie się, potrząsanie głową, krę­cenie się w kółko, wyciąganie rąk do przodu, zbytnio podnoszenie nóg przy chodzeniu. Do b...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomaszyna

  biomaszyna; organizm ludzki w uję­ciu systemowym. Analogicznie do ma­szyn technicznych system ten składa się z takich zasadniczych układów, jak: układ ruchu (kości, stawy, mięś­nie), układ zasilania (pokarmowy, od­dechowy i krążenia) oraz układ stero­wania (ośrodkowy układ nerwowy, układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokady

  blokady; zabiegi okresowo prze­rywające przewodnictwo w obwodowym układzie nerwowym (zwojach, korzonkach, pniach nerwowych) przez miejscowe wstrzykiwanie różnych środków farmakologicznych (najczę­ściej znieczulających, głównie nowokainy) w celu zniesienia przewlekłych zespołów bólowych lub uzyskania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomechanika

  biomechanika; nauka badająca re­zultat działania zewnętrznych i wewnętrznych sił na organizm żywy, traktując go jako narzędzie wykonu­jące określoną pracę. Zajmuje się związkami pomiędzy układem ruchu i układem sterowania, w szczególności badaniami struktury morfologicznej układu ruchu pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt

Do góry