Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Cechy dystynktywne języka

  cechy dystynktywne języka; te cechy, które stanowią ważną w procesie porozumiewania się wskazówkę, różni­cującą między sobą elementy fonolo-giczne. graficzne, syntaktyczne. C. d. języka w odniesieniu do głosek to ich charakter dźwięczny lub bez­dźwięczny, nosowy — ustny, zwar­te — otwarte...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dźwięku

  cechy dźwięku; wartości akustyczne decydujące o tym, jak odbieramy bodźce słuchowe. Wśród c. d. wymie­nić można jako podstawowe: wyso­kość, natężenie, czas trwania, barwa, głośność, kierunek źródła dźwięku. Odczuwanie rozmaitych cech dźwięku zależy od środowiska, w jakim wystę­pują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy motoryczne lub fizyczne

  cechy motoryczne lub fizyczne; określają wielostronnie możliwości ru­chowe człowieka. Łączą składowe sprawności ruchowych o jednakowych parametrach fizjologicznych, biome-chanicznych i psychicznych, które mu­szą być mierzone w ten sam sposób. Do podstawowych c. m. zalicza się siłę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchodilatatory

  bronchodilatatory; leki rozszerzają­ce oskrzela należą głównie do dwóch grup farmakologicznych : 1) leki sty­mulujące głównie receptory beta2 adrenergiczne w oskrzelach (Astmopent, Salbutamol i inne), 2) pochod­ne pur y no we (aminofilina). B. grupy pierwszej podawane są najczęściej w inhalacji, ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele rehabilitacji przemysłowej

  cele rehabilitacji przemysłowej; 1) przywrócenie możliwości pełnej zdol­ności do pracy produkcyjnej pra­cownikowi upośledzonemu fizycznie i psychicznie w wyniku doznanego urazu czy przebytej choroby; 2) nie­dopuszczenie do powstania zjawisk patologicznych, związanych z występu­jącymi mechanizmami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchofiberoskopia

  bronchofiberoskopia; wziernikowa­nie oskrzeli bronchofiberoskopem, którego podstawową część stanowi specjalny, giętki światłowód, zbudo­wany z włókna szklanego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralny Związek Spółdzielni Inwa­lidów

  Centralny Związek Spółdzielni Inwa­lidów; niezależny i samorządny związek zrzeszający -» spółdzielnie inwa­lidów i ich wojewódzkie i regional­ne związki. Władzami związku jest krajowy zjazd delegatów, który wy­biera Rada CZSI, sprawująca władzę w okresie między zjazdami. Rada z kolei powołuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchografia

  bronchografia; badanie radiologicz­ne oskrzeli polegające na wykonaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do oskrzeli-specjalnego środka kontrasto­wego (pochłaniającego promienie rent­genowskie). Pozwala uwidocznić kształt i przebieg oskrzeli.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchoskopia

  bronchoskopia; wziernikowanie o-skrzeli za pomocą bronchoskopu (rodzaj rurki ze specjalnym oświetle­niem i układem optycznym) w celach diagnostycznych (oglądanie oskrzeli, pobieranie materiału do badań) i terapeutycznych (np. usuwanie ciała obcego).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomechanizm

  biomechanizm; łańcuch biokinematyczny, w którym przy jednym członie nieruchomym, tzw. podstawie, po­zostałe człony wykonują określone ruchy. W układzie ruchowym czło­wieka podstawę tworzy zwykle więcej niż jeden człon (np. obręcz barkowa wraz z kręgosłupem dla łańcucha biokinematycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt

Do góry