Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Chwiejność uczuciowa

  chwiejność uczuciowa; zbytnia łatwość przechodzenia z jednego nastroju do drugiego, np. z wesołości w gniew, z radości do smutku. Występuje w zespole psychoorganicznym, czasem w nerwicach, np. w histerii. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas reakcji

  czas reakcji; cz. r. prostej jest to czas potrzebny do zareagowania na prosty sygnał; cz. r. złożonej jest to czas potrzebny do zareagowania w przypadku dokonywania wyboru pomiędzy kilku jednocześnie nadawa­nymi sygnałami. Cz. r. zależy od ro­dzaju bodźców (wzrokowy, słuchowy), jego natężenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt

  chwyt; ujęcie ręką przedmiotu. Nie­które chwyty są wykonywane całą ręką, inne tylko palcami. Każdy ruch chwytania ma inną skalę motoryczną, jest oparty na innym układzie po­budzeń, stosownie do kształtu i ro­dzaju chwytanego przedmiotu oraz za­mierzonej pracy. Z punktu widzenia mechanicznego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas użyteczny

  czas użyteczny; przedział czasu, który decyduje o tym, czy receptor zostanie pobudzony przez bodziec. Jest to najkrótszy czas niezbędny do tego, aby działający bodziec wywołał pobudzenie receptora. Nawet bardzo silne bodźce, zdolne do uszkodzenia receptora, nie pobudzają go, jeśli będą działały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby nerwowe

  choroby nerwowe; grupa chorób o najczęstszych wskazaniach do rehabili­tacji, szczególnie w przypadkach ogniskowego uszkodzenia układu ner­wowego ( udar mózgu, -> uraz czaszkowo-mózgowy, -> guzy móz­gu, guzy rdzenia) oraz inne o nie postępującym lub powoli postępują­cym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Sprengela

  choroba Sprengela; wrodzone wysokie ustawienie łopatki. Jest następstwem zatrzymania etapu rozwo­jowego, w którym łopatka z odcinka szyjnego, gdzie znajdują się jej za­wiązki, obniża się do właściwego dla niej poziomu. Często przyśrodkowo-górny kąt łopatki łączy się pasmem łącznotkankowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby nerwowo-mięśniowe

  choroby nerwowo-mięśniowe; nie­jednorodna grupa chorób charaktery­zująca się wspólnymi cechami klinicz­nymi: osłabieniem, zanikiem i wiot­kością mięśni, brakiem odruchów oraz przeważnie postępującym przebiegiem. Należą do niej: miopatie (miopatie pierwotne — genetycznie uwarunko­wane i miopatie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Taya-Sachsa

  choroba Taya-Sachsa; idiotyzm amaurotyczny; spowodowany jest za­burzeniami w przemianie tłuszczowej uwarunkowanymi genetycznie; wystę­puje najczęściej w rodzinach żydow­skich. Ujawnia się między 3 a 10 miesiącem życia i łączy z głębokim upośledzeniem umysłowym i ślepotą (amaurosis); kończy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby płucne

  choroby płucne; z dużej liczby cho­rób pneumonologicznych ze względu na rangę problemu i wynikające stąd potrzeby diagnostyczne, terapeutycz­ne, rehabilitacyjne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne można wydzielić gruźlicę układu oddechowego i przewlekłe choroby układu oddechowego. Przewlekłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba wieńcowa

  choroba wieńcowa; choroba niedo­krwienna serca, powstaje wówczas, gdy przez mięsień sercowy przepływa niedostateczna ilość krwi (tlenu) w stosunku do zapotrzebowania. Roz­różnia się postać ch. w. z przejścio­wymi objawami bólowymi, ustępują­cymi po zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen (zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt

Do góry