Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Chód

  chód; rytmiczne, naprzemianstronne ruchy kończyn dolnych, pozwalające na przesuwanie ciała z miejsca na miejsce. Ch. jest czynnością złożoną, automatyczną, składającą się z dwóch faz identycznych dla obu kończyn: wykroku i podporu: w trakcie tego cyklu zachodzi moment utrzymania ciała w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas wolny

  czas wolny; czas, który może być spożytkowany bądź na swobodny wy­poczynek, bądź na aktywność innego rodzaju poza pracą zarobkową i kształ­ceniem. Używa się zamiennie określeń: wczasy, rekreacja, wypoczynek. Naj­częstsze formy rekreacji to: odpoczy­nek, zabawa i realizowanie indywidual­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie płucne

  ciśnienie płucne; wartość c. p. zależy od rytmu serca. U chorych z migo­taniem przedsionków wskaźnik obni­żenia się c. p. jest wyraźnie mniejszy aniżeli u chorych z rytmem zato­kowym. Po efektywnej kardiowersji elektrycznej wartości ciśnienia są takie same w obu grupach chorych. Naj-wyraźniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód stylowy

  chód stylowy; zestaw różnych ćwi­czeń dla osób z amputacją kończyn dolnych na różnych poziomach, ma­jący na celu wykazanie przez inwali­dów sprawności poruszania się w róż­nych warunkach i umiejętności ra­dzenia sobie przy pokonywaniu prze­szkód. Ch. s. nie jest klasyczną kon­kurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstotliwość dźwięku

  częstotliwość dźwięku; liczba okre­sów (cykli) na sekundę mierzona w praktyce audiologicznej w hercach (Hz), która im jest większa, tym wyższa jest wysokość tonu. C. d. stanowi jeden z podstawowych parametrów w audiometrycznym badaniu słuchu i jest istotnym elementem oceny w zaburzeniach słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cybernetyka

  cybernetyka; w szerszym znaczeniu dział wiedzy o sterowaniu, w węż­szym — o układach odznaczających się znacznym stopniem samosterowości, jak np. cybernetyka maszyn lub organizmów. Bada ona dwa rodza­je procesów: przetwarzanie infor­macji i sterowanie. Typowym układem cybernetycznym jest układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód, zaburzenia

  chód, zaburzenia; ataktyczny — spowodowany zaburzeniami równo­wagi: brodzący — w wyniku niedowładu stóp; histeryczny — de­monstracyjnie nieprawidłowy, nie uwarunkowany zmianami organicz­nymi; kaczkowaty — spowodowany niedowładem mięśni obręczy biodro­wej (np. w dystrofii mięśniowej) lub zwichnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas

  czas; jako wielkość fizyczna jest zmienną niezależną, która w wielu zjawiskach fizjologicznych, ważnych z ergonomicznego punktu widzenia, odgrywa podstawową rolę. Pochodne fizjologiczne względem cz. można roz­patrywać w różnych przedziałach cz., od milisekund począwszy, a skończyw­szy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromosom

  chromosom; drobna struktura roz­poznawalna za pomocą technik spektroskopowych, znajdująca się w jądrze komórki. Liczba ch. jest stała dla poszczególnych gatunków. Każdy ch. jest molekułą DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) i bierze udział w przekazywaniu cech rodziców potomstwu. Wyróżniamy ch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  czas pracy; opierając się na rezulta­tach licznych badań ergonomicznych wprowadzono 8-godzinny dzień pracy. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że taki cz. p. nie wpływa ujemnie na zdrowie pracujących, przynajmniej w większości prac w przemyśle.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt

Do góry