Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Degeneracja, symptomy

  degeneracja, symptomy; oznaki w budowie anatomicznej świadczące o cechach zwyrodnieniowych, występu­jące częściej u osób upośledzonych umysłowo niż w ogólnej populacji. Niektóre postacie upośledzenia umy­słowego, zwłaszcza te, które wiążą się z zaburzeniami endokrynologicz­nymi oraz anomaliami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt sensoryczny

  defekt sensoryczny; niski poziom wrażliwości lub całkowity brak zdol­ności odbierania wrażeń zmysłowych, np. niedowidzenie, ślepota, niedosłuch, głuchota.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decroly Owidiusz

  Decroly Owidiusz (1871 -1932); le­karz belgijski, twórca idei wychowy­wania dziecka upośledzonego umysło­wo przez aktywne uczestnictwo w czynnościach życia codziennego oraz praktyczne zapoznawanie się z poję­ciami konkretnych właściwości przed­miotów. Jego koncepcje znalazły wyraz w opisanej metodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekty wzroku

  defekty wzroku; uszkodzenie narzą­du wzroku powodujące znaczne obni­żenie jego sprawności funkcjonalnej (obu oczu). Dotyczyć mogą różnych funkcji narządu wzroku: 1) widzenia centralnego, czyli ostrości wzroku, de­cydującego o widzeniu przedmiotów i ich szczegółów; 2) widzenia obwodo­wego, czyli pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decybel

  decybel; jednostka w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych po­dawanych dla oceny wrażliwości pro­gowej. Decybel nie posiada bezwzględ­nej wartości; jest wartością umowną i odpowiada ciśnieniu 0,0002 dyny na cm2 dla tonu o częstotliwości 1000 cykli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defektologia

  defektologia; nauka o kalectwie i brakach fizycznych albo psychicznych, stanowiąca teoretyczną, kompleksowo ujmowaną podstawę rewalidacji. D. oparta jest na badaniach psychologicz­nych, biologicznych, fizjologicznych, medycznych, pedagogicznych, socjolo­gicznych oraz zastosowuje urządzenia techniczne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt

  defekt; uszkodzenie lub wada na­rządu lub funkcji organizmu mające charakter stały i nieodwracalny, na ogół nie poddający się łatwo leczeniu. D. należy odróżnić od zaburzenia mającego wyłącznie charakter funkcjo­nalny, od procesu dynamicznego obja­wiającego się nasileniem i słabnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty parcjalne

  deficyty parcjalne; termin wprowa­dzony w naszym kraju przez Halinę Spionek, oznaczający brak, ubytek funkcjonalny w jakimś zakresie utrud­niający harmonijny rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka oraz proces uczenia się — a zatem przystosowanie szkolne. D. p. są powodem zaburzeń w rozwoju dziecka lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt fizyczny

  defekt fizyczny; uszkodzenie lub wa­da fizyczna jakiegoś narządu, np. ru­chu (amputacja lub deformacja koń­czyny). D. f. powstaje na skutek: czynników dziedzicznych lub wrodzonych, chorób lub urazów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia uruchamiające

  ćwiczenia uruchamiające; mają na celu zwiększenie zakresu ruchów od­dechowych przepony i żeber. Stosuje się ćwiczenia pogłębionego oddychania w różnych położeniach ciała; w skło­nach wykorzystuje się wpływ ruchów kończyn górnych na ruch ścian klatki piersiowej — uniesienie kończyny gór­nej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt

Do góry