Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Diagnostyka funkcjonalna

  diagnostyka funkcjonalna; ocena stopnia zaburzeń funkcji narządu nie­zależnie od stopnia i przyczyny jego uszkodzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Osób Upośledzo­nych Umysłowo

  Deklaracja Praw Osób Upośledzo­nych Umysłowo; opracowana przez UNESCO w 1971 r., wymienia dwa kryteria uzasadniające konieczność re­habilitacji osób upośledzonych, a mianowicie: 1) dziecko upośledzone ma prawo do nauki i opieki z racji swego człowieczeństwa, a celem re­habilitacji jest rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej

  diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej; możliwie pełna informacja o stanie psychicznym cho­rego, pozwalająca sterować rehabili­tacją we wszystkich jej działach i na wszystkich etapach. D. p. w rehabli-tacji poza wałowej obejmuje: dane o poziomie lęku, nastroju, o postawie wobec choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demencja

  demencja; otępienie; obniżenie sprawności umysłowej związane z prze­bytym schorzeniem psychicznym lub nerwowym. Stany dementywne wystę­pują zwykle w konsekwencji organicz­nych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i towarzyszą zaawansowa­nym stadiom niektórych postępują­cych chorób lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacje

  deformacje; d. czynności ludzkich w sytuacjach trudnych i stresowych są następujące: a) hipermobilizacja (zwiększona mobilizacja sił); b) zabu­rzenia orientacji; c) zaburzenia proporcji miedzy czynnościami wytwór­czymi i pomocniczymi; d) rozpad struktury funkcjonalnej (dezintegracja czynności); e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt psychiczny

  defekt psychiczny; nieprzeciętnie niski poziom sprawności lub całkowity jej brak w zakresie funkcji psychicznych, np.: pamięci, inteligencji, mowy. Granice między d. p. a zaburzeniami psychicznymi są bardzo płynne i trudne do precyzyjnego określenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dartchery

  dartchery; połączenie łucznictwa z lotkami. Średnica tarczy (darts) 70 cm, strzelanie z łuków z linii 15 m do tarczy. Wyniki jak przy rzucaniu lotek do tarczy. D. posiada duże wartości rehabilitacyjne — usprawniające koń­czyny górne, podnoszące precyzję ruchu oraz integracyjne — inwalidzi z różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defrustracja

  defrustracja; działalność o charak­terze psychopedagogicznym, zmierza­jąca do przeciwdziałania stanom fru­stracji (wywołanym m.in. stresem in­walidztwa). Polega na wyzwalaniu inwalidy z przykrego poczucia bez­silności i udaremnienia dążeń, z po­czucia krzywdy i inności w stosunku do pełnosprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt schizofreniczny

  defekt schizofreniczny; określenie stosowane dawniej w przypadkach przewlekłej -> schizofrenii o względnie ustabilizowanym przebiegu, z wysuwa­jącymi się na pierwszy plan: zuboże­niem życia afektywnego, obniżeniem aktywności, nasilonymi cechami w autyzmu, ubóstwem zainteresowań. Nasilenie tych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Debilizm

  debilizm; tradycyjna nazwa upośle­dzenia umysłowego lekkiego stopnia, charakteryzującego się wyraźnie obni­żoną sprawnością intelektualną, uniemożliwiającą w większości przypadków sprostanie wymaganiom progra­mu szkoły masowej. Dzieci debilne charakteryzują się trudnościami w my­śleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry