Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Depresja

  depresja; zespół depresyjny; obniże­nie nastroju pochodzenia chorobo­wego, głębsze i dłużej trwające niż prawidłowe reakcje emocjonalne na trudności lub nieszczęścia spotykane w życiu. D. przejawia się przygnę­bieniem, przeżywaniem smutku i cier­pienia, ujemnym zabarwieniem uczu­ciowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza zawodowa

  diagnoza zawodowa; wynik określo­nego postępowania badawczego w formie orzeczenia, zawierający ocenę zdolności do pracy oraz wskaza­nia dotyczące rodzaju kształcenia zawodowego lub pracy zawodowej oraz jej warunków. Postępowanie diagno­styczne powinno obejmować badania lekarskie, psychologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja reaktywna

  depresja reaktywna; reakcja depre­syjna; psychogenna postać —> depresji należąca do —> psychoz reaktywnych, w której początek choroby i treść prze­żyć chorego ma wyraźny związek z urazem psychicznym, a dalszy prze­bieg zależy od utrzymywania się sy­tuacji traumatyżującej. W d. r. wystę­pują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diatermia

  diatermia; leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołują głę­bokie przegrzanie tkanek. D. długofalowa przeznaczona jest do przegrze­wania tkanek miękkich, tzn. skóry, tkanki podskórnej. D. krótkofalowa oddziałuje na tkanki o dobrym przewodnictwie elektrycznym, takie jak krew, naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deprywacja

  deprywacja; występuje wtedy, gdy brak jest w otoczeniu podstawowych elementów potrzebnych do normal­nego funkcjonowania organizmu, wskutek czego siły człowieka słabną. Przykładem d. mogą być: głód, brak snu, brak tlenu, brak percepcji zmy­słowej, a także brak kontaktu z ludźmi (osamotnienie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Inwalidów

  Deklaracja Praw Inwalidów; dekla­racja przyjęta przez sesję plenarną Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 9.XII.1975 r., zawierająca wykaz praw przysługujących inwali­dom, a zwłaszcza zapewnienie im standardu życiowego na odpowiednim poziomie, rehabilitacji leczniczej i za­opatrzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja kinezyterapeutyczna

   dokumentacja kinezyterapeutyczna; zapis planowania i realizacji programu kinezy terapeutycznego dotyczącego poszczególnych pacjentów. Powinna zawierać dane potwierdzone obiektyw­nymi badaniami. Częstotliwość zapisu informacji zależy od szybkości zmian zachodzących w organizmie pacjenta pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diadochokineza

  diadochokineza; zdolność wykony­wania szybkich, naprzemiennych ru­chów. Zob. też adiadochokineza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Osób Głucho-Niewidomych

  Deklaracja Praw Osób Głucho-Niewidomych; deklaracja przyjęta przez przedstawicieli 30. państw biorących udział w konferencji poświeconej re­habilitacji głucho-niewidomych, która odbyła się w sierpniu 1977 r. w Stanach Zjednoczonych. Określa ona prawa głucho-niewidoMych do reha­bilitacji, pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór pracy

  dobór pracy; jest ostatecznym celem procesu rehabilitacji zawodowej (prze­mysłowej). W najogólniejszym ujęciu określany jest jako wskazanie nie­pełnosprawnemu pracownikowi takiej pracy (zajęcia), która odpowiada jego stanowi zdrowia, przygotowaniu zawodowemu, zainteresowaniom i sytu­acji życiowej. Dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt

Do góry