Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Fenomenologia upośledzeń

  fenomenologia upośledzeń; nauka o zjawiskach (objawach) towarzyszących upośledzeniom. Objawy świadczą o rodzaju upośledzenia, a więc np. nie­możność widzenia jest objawem ślepo­ty, brak słyszenia objawem głuchoty, inteligencja poniżej normy objawem upośledzenia umysłowego. Rozpozna­nie objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  fizykoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powsta­jące w urządzeniach wytwarzających energię cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetl­ne oraz ultradźwięki.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  fenyloketonuria; genetycznie uwa­runkowane zaburzenia przemiany ma­terii, będące jedną z częstych przyczyn głębszego upośledzenia umysłowego, występujące z częstością raz na 7000 zdrowych urodzeń. F. jest przekazy­wana potomstwu za pośrednictwem genów recesywnych i stanowi defekt przyswajania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fleksja

  fleksja; odmiana wyrazów zgodnie z obowiązującymi w danym systemie językowym regułami gramatycznymi. Końcówki fleksyjne wyrazów decydu­ją o ich znaczeniu i są istotnymi elementami w procesie porozumiewa­nia się. F. jest realizowana za pomocą tzw. morfemów gramatycznych, które dzieli się na fleksyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farynogoplastyka

  farynogoplastyka; operacja wykony­wana z zaleceń foniatrycznych, mająca na celu stworzenie niezbędnych wa­runków dla prawidłowej czynności zwierającego pierścienia gardłowego, wykonywana m. in. w przypadkach rozszczepów podniebienia. Dzięki f. dochodzi do niezbędnego dla prawi­dłowej Tonacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych -> Eurosport; nazwa przyjęta dla Euro­pejskich Igrzysk Sportowych Niewido­mych, które odbyły się po raz pierwszy z inicjatywy Polski w Poznaniu w 1977 r. z udziałem 17 reprezentacji. E. zatwierdzony przez Europejski Ko­mitet Regionalny Światowej Rady Po­mocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energetyka pracy mięśni

  energetyka pracy mięśni; bioenerge­tyczne procesy przebiegające w dwóch fazach: beztlenowej i tlenowej — bez­pośrednie źródło energii dla skurczu mięśni. Faza beztlenowa polega na rozpadzie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych kwasu adenozno-trójfosforowego i glikogenu, znajdują­cych się stale w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  eutanazja; odebranie komuś życia ze względów humanitarnych w przy­padku beznadziejnej choroby, nie da­jących się znieść cierpień, którym nie można ulżyć. E. jest oficjalnie zaka­zana prawnie, choć istnieją organizacje starające się ją zalegalizować. Wyróż­nia się e. bierną, gdy w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epistemologia genetyczna

  epistemologia genetyczna; teoria roz­woju psychicznego opracowana przez wybitnego psychologa szwajcarskiego J. Piageta (1952), który opisał główne stadia rozwoju inteligencji dziecka; zostały one przyjęte przez psychologów we wszystkich krajach. W 1955 r. powstał z jego inicjatywy Między­narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epiteza

  epiteza; sztuczna część ciała, speł­niająca wyłącznie funkcje kosmetycz­ne, np. sztuczna gałka oczna, sztucz­na pierś, peruka, kształtka uzupełnia­jąca wygląd kosmetyczny atroficznej łydki itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry