Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Foniatria

  foniatria; specjalność medyczna zajmująca się diagnozą, leczeniem i re­habilitacją zaburzeń głosu. Jest to rozumienie terminu f. w ścisłym sensie, natomiast w szerszym . znaczeniu od­nosi się on do wszelkich zaburzeń mowy. F. wykorzystuje wiadomości z zakresu fizjopatologii głosu, mowy i słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy pośrednie opieki psychiatrycz­nej

  formy pośrednie opieki psychiatrycz­nej; stanowią ważne ogniwo we współ­czesnym systemie organizacji lecz­nictwa psychiatrycznego, oparte na zasadach -> psychiatrii środowisko­wej. Wspólną cechą tych form jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego leczenie i rehabilitacja bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych

  fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych; można na nim, przy stabilizacji barków, stosować ćwi­czenia samowspomagane kończyn gór­nych i dolnych, ćwiczenia w odciąże­niu, w podwieszeniu, z oporem oraz wyciąg redresyjny z rotacją ramienia. Zastosowane urządzenie oporowe dla przedramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frustracja związana z kalectwem

  frustracja związana z kalectwem;

  wskutek kalectwa ograniczającego samodzielność i własną aktywność jednostki, przeżywa ona stale nie-zaspokojenie wielu potrzeb. Nieza­spokojone potrzeby mogą działać stresująco, wyzwalając reakcje typowe dla stanów frustracyjnych. Jeśli od­powiednio wcześnie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fibrothorax

  fibrothorax; zarośnięcie jamy opłuc­nej; zespół objawów kliniczno-radiologicznych powstałych na skutek po­stępującego zwłóknienia opłucnej w procesie zapalnym, np. w -> zapaleniu opłucnej wysiękowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja

  fiksacja; proces uznawany przez klasyczną psychoanalizę za wynik niezaspokojenia lub zbyt małej satysfakcji z zaspokojenia popędów, który pro­wadzi do nerwicy. F. jest traktowana jako reakcja na frustrację, polegająca na przyjmowaniu sztywnych postaw w. myśleniu i działaniu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksator

  fiksator; stabilizator; mięsień lub częściej grupa mięśni, która przez wzrost napięcia zabezpiecza funkcjo­nalnie właściwe ustawienie stawu, niezbędne do prawidłowego wykonania dowolnego ruchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filogeneza

  filogeneza; rozwój gatunków, ewo­lucja organizmów żywych. Jest wynikiem zmian zachodzących zgodnie z prawami genetyki i wpływami środo­wiskowymi. W przebiegu f. obserwuje się powstawanie coraz bardziej złożo­nych struktur i kształtowanie się no­wych funkcji. Znajomość faktów do­tyczących f. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenolizacja

  fenolizacja; zastosowanie fenolu do -> blokad, w celu zmniejszenia spastyczności mięśnia. Najczęściej sto­suje się roztwór 15-procentowy w etiodanie lub glicerynie podawany podoponowo do korzeni nerwowych lub 3-procentowy pod osłonkę epineuralną chirurgicznie wyizolowanego nerwu obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjoterapia

  fizjoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący w leczeniu środki dzia­łania kinezyterapii, fizykoterapii i ma­sażu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt

Do góry