Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Inwalida wojskowy

  inwalida wojskowy; były żołnierz nie­zawodowy zaliczony- do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pow­stałego: 1) w czasie odbywania czyn­nej służby wojskowej w okresie po­koju lub 2) w następstwie chorób czy urazów doznanych w okresie peł­nienia tej służby. W szczególności odnosi się do: a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo okresowe

  inwalidztwo okresowe; termin stoso­wany w p orzecznictwie inwalidzkim w odniesieniu do okresowego przyzna­nia grupy inwalidzkiej. Komisje lekar­skie do spraw inwalidztwa i zatrud­nienia przyznają status i. o. wówczas, gdy istnieją szanse na poprawienie stanu sprawności organizmu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida wzroku

  inwalida wzroku; najszersze pojęcie używane w stosunku do osób dotknię­tych -> defektem wzroku. Obejmuje ono zarówno osoby -> niewidome niedowidzące, jak też osoby jednookie lub ze znacznym uszkodzeniem funkcji tylko jednego oka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo prawne

  inwalidztwo prawne; inwalidztwo ustalone w oparciu o kryteria sprecy­zowane w określonych przepisach prawnych, np. dotyczących świadczeń rentowych, korzystania z ulg w opła­tach radiowo-telewizyjnych itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo

  inwalidztwo; 1) w znaczeniu bio­logicznym — stan organizmu cha­rakteryzujący się całkowitym zniesie­niem lub znacznym ograniczeniem niektórych funkcji i sprawności orga­nizmu, powstały na skutek uszkodzenia struktury narządu (zmiany mor­fologiczne) lub jego funkcji (zmiany czynnościowe). I. jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo spowodowane chorobami układu krążenia

  inwalidztwo spowodowane chorobami układu krążenia; stan całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, nau­ki i wykorzystania czasu wolnego wskutek przewlekłej choroby lub wady (kalectwa) serca i naczyń krwionoś­nych. Główną cechą tego inwalidztwa jest zmniejszenie wydolności wysiłko­wej (->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo biologiczne

  inwalidztwo biologiczne; stan zmniej­szenia sprawności fizycznej i psychicz­nej człowieka w wyniku obniżenia lub zniesienia funkcji albo zmniejsze­nia czynnościowych rezerw ustrojo­wych na skutek urazu, wypadku lub choroby. Zob. też: inwalidztwo bio­logiczne aktywne; inwalidztwo biolo­giczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo sprzężone

  inwalidztwo sprzężone; związane z poważnym uszkodzeniem dwu lub więcej narządów i ich funkcji. Przy­kładami inwalidztwa sprzężonego jest: głucho-ślepota, ślepota połączona z upośledzeniem umysłowym, głuchota połączona ze schorzeniami kardiolo­gicznymi, np. epilepsją z uszkodze­niem narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo biologiczne aktywne

  inwalidztwo biologiczne aktywne; charakteryzuje się dynamiką zmian czynnościowych w czasie i jest typo­we dla chorób przewlekłych, podczas których stan czynnościowy ustroju ule­ga zmianom, np. w wyniku zaostrze­nia choroby, i ma tendencję do po­garszania się. Inwalidzi tego typu zwykle wymagają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo w chorobach płucnych

  inwalidztwo w chorobach płucnych; charakteryzuje się często stałą tenden­cją do pogarszania się stanu chorych. Przyczynami są przede wszystkim; zmniejszenie czynnościowych rezerw oddechowych z następowymi zaburze­niami krążenia, gruźlica płuc oraz ropne choroby układu oddechowego (rozstrzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt

Do góry