Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jakość chwytu

  jakość chwytu; zdolność dostosowy­wania się reki do przedmiotu, w za­leżności od celu chwytu. Istnieje wiele typów chwytu. Następujące rodzaje chwytów pozwalają na wykonanie pra­wie wszystkich czynności związanych z pracą: chwyt palcowo-dłoniowy wielopunktowy, cylindryczny; chwyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jontoforeza

  jontoforeza; jonoforeza; wprowadzenie do tkanek za pomocą prądu elektrycznego jonów działających lecz­niczo. Jony te znajdują się w roztwo­rach chemicznych, zwanych elektrolitami, którymi nasącza się podkłady z gazy i umieszcza między elektrodą a ciałem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamistość rdzenia

  jamistość rdzenia (rzadziej jamistość rdzenia i opuszki); syringomielia; cho­roba o niejasnej etiologii (zaburzenie rozwojowe?, uwarunkowana genetycz­nie gliozardzenia?), polegająca na two­rzeniu się jam wypełnionych płynem, zlokalizowanych najczęściej w środko­wej części rdzenia, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalectwo sprzężone

  kalectwo sprzężone; występujące jed­nocześnie wady wrodzone lub wcześnie nabyte, wymagające szczególnie wnik­liwego i wszechstronnego podejścia w postępowaniu diagnostycznym i re­habilitacyjnym. W pediatrii znane są przypadki występowania u dzieci tzw. wad mnogich, które znacznie upośle­dzają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jąkanie toniczne i klonieczne

  Jąkanie toniczne i kloniczne; dwa typy objawów obserwowanych w mo­wie osób jąkających się. Pierwszy z nich polega na całkowitych okre­sach zablokowania czynności mówie­nia, którym towarzyszy wzmożone na­pięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych. Drugi typ. j. odnosi się do powtarzania sylab lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały energetyczne

  kanały energetyczne; naczynia krwionośne i limfatyczne, które do­prowadzają substancje energetyczne oraz tlen do wszystkich narządów człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednooczność

  jednooczność; defekt wzroku po­legający na -> ślepocie jednego oka. Osoby jednooczne zaliczane są do III grupy inwalidów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały informacyjne

  kanały informacyjne; w -> biomaszynie to nerwy i drogi nerwowe, które przekazują informacje do i od ośrodko­wego układu nerwowego, gdzie wejś­ciami są receptory zbierające informa­cje z danego środowiska. W układzie dokrewnym — naczynia krwionośne transportujące hormony jako nośniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo wrodzone

  inwalidztwo wrodzone; inwalidztwo powstałe w wyniku czynników dzie­dzicznych i wrodzonych lub w okresie pierwszych lat po urodzeniu, w zwią­zku z przebytymi chorobami lub doz­nanymi urazami. Przy niektórych ro­dzajach i. w. przyjmuje się, że obej­muje ono przypadki do 4 — 5 lat po urodzeniu, dotyczy to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo nabyte

  inwalidztwo nabyte; inwalidztwo powstałe na skutek przebytych chorób lub doznanych urazów. Zob. też przy­czyny inwalidztwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt

Do góry