Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kikut kończyny dolnej oporowy

  kikut kończyny dolnej oporowy; -> kikut kończyny zdolny do osiowego podparcia masy ciała w protezie lub bez protezy, np. kikut stepu po ampu­tacji, w obrębie jej dalszej nasady wg Syme'a.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel elektryczno-wodna

  kąpiel elektryczno-wodna; fizykalny zabieg leczniczy, w którym prąd stały, za pośrednictwem wody o temperatu­rze 34 — 36 °C działa na duże po­wierzchnie ciała. Zabiegi te wykony­wane są w specjalnych wannach z ma­teriału izolującego. W ścianach wanien umieszczone są na stałe elektrody. K. e.-w. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut osteoplastyczny Marquardta

  kikut osteoplastyczny Marquardta; długi lub średni kikut ramienia, za­gięty hakowato po wykonaniu osteotomii kątowej jego obwodowej części. Ma zastosowanie po obustronnej am­putacji w obrębie ramienia, w celu stworzenia warunków zawieszenia na nim leja protezy i maksymalnego wykorzystania zakresu ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel wodna

  kąpiel wodna; zabieg leczniczy wy­konywany w specjalnych wannach lub przystosowanych basenach. Zależnie od wskazań w k. w. wykorzystuje się jej właściwości fizyczne, tzn. tempera­turę (k. w. zimna i ciepła), lepkość i ciśnienie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka motoryczna mięśnia

  jednostka motoryczna mięśnia; jed­nostka ruchowa; zespół pewnej liczby włókien mięśniowych wraz z neuronem ruchowym alfa sterującym nimi. Stosunek jednego neuronu do licz­by włókien mięśnia jest odwrotnie proporcjonalny do precyzji zadań mięśnia (np. w mięśniach ocznych 1 : 5 —10, w mięśniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo zawodowe

  inwalidztwo zawodowe; inwalidztwo powstałe w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, a zwłaszcza na sku­tek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy lub choroby zawodowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalepsja

  katalepsja; zniesiona zdolność wy­konywania ruchów dowolnych, ze wzmożonym napięciem mięśniowym i objawem gibkości woskowej (tj. długotrwałe utrzymywanie nawet bar­dzo nienaturalnej pozycji). K. może występować w schizofrenii katatonicznej (-> schizofrenia), czasem w hi­sterii, stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki informacji

  jednostki informacji; najmniejsze jednostki pomiaru, określane jako tzw. bity, od słów angielskich binary digit (podwójny system numeracji), stoso­wane dla mierzenia zawartości in­formacji w różnych przekazach. Liczbą bitów określa się zawartość informa­cyjną różnych tekstów słownych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Itard Jean Marie Gaspard

  Itard Jean Marie Gaspard (1774 — 1838); lekarz w Instytucie Głuchych w Paryżu, wsławił się swymi kon­cepcjami dotyczącymi możliwości nau­czania dzieci upośledzonych umysło­wo, które uznawano za^niezdolne do uczenia się. Opisał swe doświadczenia zdobyte podczas wychowywania chłopca znalezionego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język przyrośnięty

  język przyrośnięty; ankyloglossia; skrócenie wędzidełka językowego znaj­dującego się pod językiem, co czasami uniemożliwia wymawianie niektórych głosek. Nie zaleca się operacyjnego podcinania wędzidełka językowego, jak to dawniej czyniono, lecz uzyska­nie lepszej ruchliwości języka przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry